Het steunakkoord voor de retailsector en de franchisewereld

Op 10 april 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken samen met een aantal verhuurders, retailers en banken een Steunakkoord bereikt met als hoofddoel het creëren van een verdeling van de ‘financiële pijn’ tussen ‘retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en overheid’.

Ondertekenaars van het akkoord zijn Detailhandel Nederland, INretail, vastgoedorganisaties IVBN, Vastgoed Belang en VGO en het ministerie van Economische Zaken. Ook de banken zijn van de partij, via de leden van de commissie zakelijk vastgoed van ABN AMRO, Deutsche Bank, ING en Rabobank.

Het Steunakkoord bouwt voort op de gezamenlijke oproep van de partijen van 24 maart 2020. Het Steunakkoord richt zich op een vijftal pijlers:

-    Een korte termijn verlichting voor de getroffen branches;
-    Een veilige winkelopening en afspraken met retailondernemers, waaronder dus ook franchisenemers;
-    Transparantie betreffende de omzetderving;
-    Mogelijk verlichting op de lange termijn;
-    Support door zowel de overheid als door financiers.

Kort samengevat komt het Steunakkoord op het volgende neer: indien u als franchisenemer gedurende de maanden april tot en met juni 2020 minimaal 25% omzetderving ondervindt, als direct gevolg van de coronacrisis, bestaat de mogelijkheid om over die maanden de huurbetalingen (gedeeltelijk) op te schorten.

De opschorting ziet op minimaal 50% van de huurprijs, waarbij het creëren van verlichting voorop staat. Op grond van het akkoord is het mogelijk om over te gaan tot een opschorting van 75 tot 100%, mits dit in alle redelijkheid ook mogelijk is voor de verhuurder. 

Het Steunakkoord merkt daarbij op dat voor een drietal retailers maatwerk geboden is, mits er sprake is van een constructieve opstelling aan de zijde van de retailer. Het betreft de volgende retailers:
-    Internationale retailers;
-    Retailers met vestigingen en formules in het buitenland;
-    Retailers met een internationale aandeelhouder. 

In de periode waarin de huur mag worden opgeschort, beloven de verhuurders op hun beurt dat zij geen gebruik zullen maken van huuruitzettingen. In hoeverre deze afspraak echt als een tegemoetkoming kan worden aangemerkt is nog maar de vraag, aangezien een uitzetting in beginsel toch pas mogelijk is na een huurachterstand van drie maanden. 

Tegenover de toezegging dat de verhuurders u niet uit zullen zetten, staat de verplichting om uw zaak zoveel mogelijk open te houden om te trachten de omzet niet al te veel terug te laten lopen.

Die maximale inspanning is extra van belang omdat u als franchisenemer alleen een beroep op het Steunakkoord kunt doen indien er sprake is van volledige en controleerbare transparantie ten aanzien van zowel de omzet als ten aanzien van het verlies van die omzet. Het omzetverlies heeft in ieder geval betrekking op de zogenaamde ‘offline omzet’. Online omzet is volgens het Steunakkoord onderdeel van het maatwerk. 

Na die drie maanden wordt per retailer, per verhuurder en/of per locatie bekeken wat het totale omzetverlies is geweest en of het mogelijk is om de opschorting om te zetten in een ‘mogelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen’; derhalve dus pas nadat de daadwerkelijk impact van de coronacrisis duidelijk is. Hoe een en ander in zijn werk zal gaan is nu nog niet duidelijk; dit zal in mei nader worden besproken. 

Voor wie is het Steunakkoord dan van toepassing? Dat blijkt niet duidelijk uit het akkoord. Wel vermeldt het akkoord het volgende: ‘Huuropschorting voor zoveel mogelijk Nederlandse retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in April-Mei-Juni 2020.’

Wie valt nu onder het begrip ‘zoveel mogelijk Nederlandse Retailers’? Kijkend naar de tekst van het Steunakkoord zou het voldoende moeten zijn dat je retailer bent in de getroffen branche(s). Men zou zich dan ook op het standpunt kunnen stellen dat het Steunakkoord van toepassing is op alle getroffen retailers, waaronder dus ook franchisenemers. 

Concluderend: het Steunakkoord maakt het voor alle winkels die getroffen zijn door de coronacrisis mogelijk om over de maanden april tot en met juni huuropschorting te krijgen van minimaal 50% tot maximaal 100%. Maatwerk is mogelijk ‘per retailer, per verhuurder en/of per locatie.’ Ten aanzien van het percentage huuropschorting wordt voor beide partijen (retailer én verhuurder) rekening gehouden met zowel de proportionaliteit als met de draagkracht. Men komt pas een beroep op het tijdelijke opschortingsrecht toe indien er (i) sprake is van een omzetverlies van minimaal 25% en (ii) dit aantoonbaar veroorzaakt is door de coronacrisis.

Saillant detail in het Steunakkoord: het betreft slechts een ‘gentlemen’s agreement’. Individuele verhuurders die geen opschorting willen toekennen of retailers die weigeren de huur te betalen vanwege de coronacrisis, zijn derhalve niet gebonden aan het Steunakkoord. 

Dit brengt ons echter op een andere vraag. Hoe verhoudt de Steunregeling zich ten opzichte van andere sectoren, niet zijnde retail? Niet alle franchisenemers en/of franchisegever bevinden zich immers in de retailwereld.

In beginsel is de Steunregeling enkel van toepassing op de retailsector. Andere sectoren kunnen derhalve niet zonder meer een beroep op de Steunregeling doen. Wel kan worden beargumenteerd dat het Steunakkoord analoge toepassing rechtvaardigt. De coronacrisis raakt iedereen; particulier en ondernemer en maakt geen onderscheid per sector. Waarom zou een dergelijke Steunregeling, waarbij een verdeling van de financiële pijn wordt gecreëerd, dan ook niet voor alle sectoren moeten gelden? De boodschap die centraal staat in de publiekscampagne vanuit de Rijksoverheid luidt: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Wat mij betreft dient dit binnen de franchisewereld niet anders te zijn. Het toepassen van het Steunakkoord binnen alle sectoren, lijkt een goede stap in de eerste richting.

Steunakkoord of niet, de huurproblematiek blijft in deze coronacrisis voor alle ondernemers, franchisegevers en franchisenemers een heikel punt. 

Wilt u meer informatie over wat een mogelijke redelijke oplossing zou kunnen zijn in uw branche of wilt u weten of er rechtsgeldig een beroep op onvoorziene omstandigheden kan worden gedaan? Neem dan contact met ons op.

Mr.   K. Bastiaans – franchiseadvocaat
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies.

Wilt u reageren? Vul dan het formulier aan de rechterkant van deze pagina in, dit wordt rechtstreeks naar Kelsey Bastiaans gestuurd.
 

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr K. Bastiaans