Franchise vergoedingen

Voor het gebruik van de formule betaalt de franchisenemer aan de organisatie een vergoeding. In de praktijk betaal je meestal verschillende vergoedingen. Welke vergoedingen dat zijn en ook de hoogte ervan, is per organisatie verschillend.

Naar onze mening is het onverstandig om in eerste instantie af te stappen op de franchiseorganisatie die de laagste vergoedingen vragen. Mogelijk bieden ze ook het minst en ben je beter af bij een organisatie die meer kost, maar ook meer biedt en waarschijnlijk meer oplevert. Hieronder staan de meest voorkomende vergoedingen:

Entreefee

Deze vergoeding wordt in rekening gebracht als vergoeding voor de investeringen, zowel in tijd als in geld, die de franchiseorganisatie heeft gedaan voor de ontwikkeling van de franchiseformule. Ook wordt een deel van de kosten voor het opstarten van jouw eigen vestiging hieruit betaald. Het is een eenmalig bedrag, ineens te betalen bij de start van de samenwerking. Als gezegd verschilt de hoogte van de entreefee sterk per organisatie. Sommige organisaties vragen enkele duizenden euro’s, terwijl weer anderen enige tienduizenden euro’s vragen.

Uniformiteit is kenmerkend voor franchising, dus zal een franchiseorganisatie aan startende franchisenemers op enig moment steeds één en hetzelfde bedrag vragen. Dit bedrag kan echter in de loop van de tijd toenemen. Er komt dan een bedrag aan goodwill bij. De formule heeft zich bewezen en de franchisenemer wordt daardoor in staat gesteld meer te verdienen.

In de entreefee kunnen de volgende voor je gemaakte kosten opgenomen zijn:

 • het ontwikkelen van een professionele franchiseformule;
 • het realiseren van een bepaalde naamsbekendheid in de markt via reclame;
 • markt- en/of locatieonderzoek;
 • het verwerven, inrichten en openen van jouw vestiging;
 • jouw opleiding en opstartbegeleiding;
 • de kosten van expansie van de formule, bijvoorbeeld wervingskosten;
 • rechten kopen over het exclusiviteitsgebied.

Als je een bepaalde entreefee moet betalen, kun je gerust vragen waarom het bedrag deze omvang heeft en wat je er wel en niet voor krijgt. Alleen zo kun je beoordelen of de hoogte van de entreefee billijk is.

Royalty, fee, franchisevergoeding of -bijdrage

Royalty, fee, franchisevergoeding of franchisebijdrage zijn verschillende namen voor dezelfde soort vergoeding.

De franchiseorganisatie zal de formule moeten onderhouden en permanent moeten ontwikkelen. De concurrentiepositie van de franchiseorganisatie moet gewaarborgd blijven, dan wel verder verbeterd worden.

Je hebt als franchisenemer recht op ondersteuning en begeleiding op commercieel en technisch gebied. Denk hierbij aan management- en bedrijfseconomische adviezen, het bepalen van de samenstelling van jouw assortiment, de voorraadbewaking, maar ook aan advies over het voeren van een administratie, de financiering, de marketing en de reclame- en promotieactiviteiten.

De vergoeding voor deze activiteiten is de royalty, die ook wel de fee, de franchisevergoeding of de franchisebijdrage wordt genoemd. Vaak is de royalty een percentage van de omzet exclusief btw en wordt hij periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, in rekening gebracht. Maar ook andere systemen van royaltyberekening komen in de praktijk voor, zoals een vast bedrag per jaar, te voldoen per maand.

Reclamebijdrage

Het opstellen van het reclame- en promotiebeleid, de voorbereiding van de reclameactiviteiten en de uitvoering vinden centraal plaats. De kosten van deze inspanningen door de franchisegever worden doorberekend aan de franchisenemer. De reclamebijdrage wordt vaak als een percentage van de omzet berekend. Ook andere methoden van berekening worden toegepast.

Redelijkheid van vergoedingen

“Wat is een redelijke franchisevergoeding?” Die vraag kan niet eenvoudig worden beantwoord. Veel hangt namelijk af van de bijzondere kennis en vaardigheden die de franchisegever te bieden heeft, de meerwaarde van het merk en de omvang van de investeringen die hij heeft gedaan en nog moet doen in de formule. Daarnaast zal de hoogte van de vergoedingen afhangen van de investeringen en de financiële vooruitzichten van een “standaard franchisenemer”.

Het is belangrijk dat er evenwicht bestaat tussen wat een franchiseorganisatie wil ontvangen en wat de franchisenemers verantwoord kunnen betalen. De beste waarborg voor continuïteit van de franchiseformule is immers gebaseerd op winst voor zowel franchisegever als franchisenemer.

Als je wilt bepalen of de entreefee en de royalty (fee) redelijk zijn, dan moet je nagaan wat er allemaal in het dienstenpakket is inbegrepen en hoe vaak je bepaalde diensten ontvangt. Bedenk dat je doorgaans de volgende zaken “koopt” als je een franchise neemt:

 • naamsbekendheid;
 • merk;
 • inkoopactiviteiten;
 • reclameborden, brochures en ander reclamemateriaal;
 • formulieren en papierwerk;
 • ontwikkelen en actualiseren van in- en exterieur;
 • training en opleiding;
 • assistentie bij de keuze van de locatie;
 • assistentie bij jouw management;
 • rayon-exclusiviteit
 • werkwijze/procedure met eventueel zelfontwikkelde software

Wat zou het je kosten en welke risico’s loop je als je dit allemaal zelf zou moeten realiseren en financieren? Is de prijs die je betaalt dit allemaal waard? Realiseer je dat je vooral betaalt voor de diensten die jouw franchisegever je levert. Hierbij horen dus ook het merk en de naamsbekendheid, die jou extra omzet en winst opleveren. Schat bovenstaande punten op waarde, tel  ze bij elkaar op en vergelijk dit bedrag eens met de bijdragen die je moet betalen aan de franchisegever.

Vergelijken

Het kan je enorm helpen door de gevraagde financiële bijdrage(n) van een franchisegever waar je mee zou willen samenwerken eens te vergelijken op de volgende punten:

 • Wat hebben zijn franchisenemers in het verleden gepresteerd? Wat zou je op basis hiervan kunnen verwachten? Praat daarover met verschillende franchisenemers.
 • Vergelijk de prijs en de kosten met die van soortgelijke franchiseformules. Ga bij verschillende franchisegevers na welke kosten zij berekenen en vergelijk deze. Op deze manier bevorder je ook de concurrentie tussen franchisegevers. Als blijkt dat de verschillen onderling onverwacht groot zijn, is dit een punt om te bespreken en om een toelichting op te vragen.
 • Vergelijk ook eens het beleid van de verschillende franchiseorganisaties en de uitgaven voor reclame, opleiding en assistentie.

In ruil voor vergoedingen

Het betalen van franchisevergoedingen als franchisenemer is uniek, maar vanzelfsprekend bij franchising. Natuurlijk is dit niet zonder reden. Ontdek wat er tegenover staat en leer over alle voordelen van franchisenemen.