Wet franchise

Op 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. Deze nieuwe franchise wet heeft invloed voor zowel de franchisegever als franchisenemer en heeft als primaire doel om de positie van de franchisenemer te versterken. De nieuwe franchise wet legt de nadruk op vier onderdelen die we hier onderin uitgebreid gaan behandelen om zo je voldoende informatie te geven omtrent de nieuwe wet franchise.

De nieuwe Franchisewet legt nadruk op vier onderdelen

Of je nou franchisenemer of franchisegever bent er zijn nu wettelijke regels voor de franchisesector. De wettelijke regels gaan over vier deelgebieden:

Hier weer Table of Content toevoegen

  • De uitwisseling van informatie voordat het franchisecontract getekend wordt.
  • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
  • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers
  • De beëindiging van de franchisesamenwerking

Elk onderdeel gaan we hieronder toelichten om in niet-juridische taal uit te leggen wat de gevolgen zijn van de wet franchise en wat dit in de praktijk precies betekent.

De uitwisseling van informatie voordat het franchisecontract getekend wordt

De franchisewet 2021 schrijft voor welke informatie franchisegevers minimaal moeten delen met de potentiële franchisenemers. De achterliggende gedachte hierachter is dat de kandidaat-franchisenemer voldoende informatie heeft om een weloverwogen beslissing te kunnen maken om wel of niet aan te sluiten bij een franchiseformule.

Ten minste 4 weken voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt, moet de franchisegever alle informatie aan de kandidaat-franchisenemer gegeven hebben. Hierbij gaat het om informatie waarvan de franchisegever weet dat die voor de franchisenemer van belang is om een weloverwegen en juiste keuze te kunnen maken.

Stand-still periode van vier weken

De stand-still periode is de verplichte bedenktijd van 4 weken voor de franchisenemer voordat die de franchiseovereenkomst tekent. Tijdens deze periode mag er geen wijzigingen of aanvullende voorwaarden doorgevoerd worden die negatief uitpakken voor de kandidaat-franchisenemer. Ook mag de franchisegever een potentiële franchisenemer niet aanmoedigen of aanzetten tot het alvast doen van investeringen. De bedoeling van de stand-still periode is dat de kandidaat-franchisenemer alle rust en gelegenheid heeft om de informatie goed te bestuderen en om nader onderzoek te doen om een weloverwogen beslissing te maken.

Precontractueel Informatie Document (PID)

De PID is een document dat de franchisegever overhandigd aan de franchisenemer aan het begin van de stand-still periode van 4 weken. Het Precontractueel Informatie Document, is een informatief document waarmee een franchisegever informatie verstrekt aan de kandidaat-franchisenemer. Zoals eerder benoemd wordt dit document gebruikt in de beginfase van de stand-still periode of precontractuele fase.

De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst

Franchisegevers moeten innoveren en door ontwikkelen om bestaansrecht te behouden en bestaansrecht te creëren in de continue veranderede wereld. Als de behoefte van de consument veranderd, is het belangrijk dat de franchisegever op tijd met die wensen mee verandert. Echter wanneer de franchisegever de formule verder wil ontwikkelen (dus: wijzigen) moet de franchisegever de franchisenemer tijdig informeren omdat bepaalde formuleontwikkelingen een negatieve impact kunnen hebben op de omzet of het rendement van de franchisenemer.

Voorbeelden van tussentijdse wijzingen zijn:

  • De franchisegever wilt de franchiseovereenkomst wijzigen
  • De franchisenemer moet investeren in zijn onderneming
  • De franchisegever een afgeleide formule wil gaan uitrollen (zoals een retailketen die een webshop wil lanceren).

Naast informatie over voorgenomen wijzigingen in de formule moet de franchisegever ook informatie geven over hoe de diverse vergoedingen worden besteed. Het gaat hierbij met name over gebruikelijke vergoedingen zoals marketingvergoeding of automatiseringsvergoeding. Zo heeft de franchisegever de kans om te controleren of door de franchisegever gevraagde bijdragen niet onredelijk hoog zijn. De franchisegever hoeft niet alles inzichtelijk te maken, maar moet wel laten zien waaraan deze bijdragen worden besteed.

Het overleg tussen de franchisegever en franchisenemer

Franchise is een intensieve samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever. Die werkt alleen effectief als er goed overlegt wordt door beide partijen. Daarom regelt de nieuwe wet franchise dat de franchisegever regelmatig in overleg dient te gaan met franchisenemers. In de nieuwe wet franchise is vastgelegd dat de franchisegever minimaal één maal per jaar overleg heeft met zijn franchisenemers. De praktijk leert dat de meeste franchiseformules in Nederland dit al doen en veelal frequenter overleg hebben waardoor dit in praktische zin niet veel impact gaat hebben binnen het huidig franchiseklimaat.

Ook staat in de Franchisewet dat franchisegever hun franchisenemers regelmatig ondersteuning moet bieden in het kader van de franchiseformule. Ook dit deden de meeste franchisegevers al consistent. De kracht van franchise is de intensieve samenwerking en het feit dat je er niet alleen voor staat als een franchisenemer in vele gevallen is dit dan ook de reden dat franchisenemers zich aansluiten bij een franchiseformule.

De beëindiging van de franchisesamenwerking

Het kan gebeuren dat een franchisegever wijzigingen wilt doorvoeren in zijn of haar formule die een negatief effect hebben op de franchisenemer. Het fundament van een franchisesamenwerking is dat een win-win situatie wordt gecreëerd tussen franchisegever en franchisenemer. Mocht dit niet gerealiseerd worden dan heeft de franchisenemer de vrijheid om de samenwerking te beëindigen. Wel is het belangrijk dat dit op een goede manier gedaan wordt.

Duidelijkheid over de waardebepaling van de franchisevestiging (goodwill)

In de franchiseovereenkomst moet duidelijk staan hoe de waarde van de franchisevestiging bepaald wordt wanneer de franchisenemer zijn vestiging aan de franchisegever wilt verkopen. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde rekenmethodiek zijn die toegepast wordt voor de waardebepaling van de franchisevestiging. Vaak zal er echter een proces beschreven staan in de franchiseovereenkomst en het handboek. Zo kan vastgelegd zijn dat de waarde op dat moment van een franchisevestiging wordt bepaald door een onafhankelijke partij.

Goodwill

Ook heeft de nieuwe wet franchise bepaald hoe de eventuele goodwill van de franchisevestiging tussen franchisegever en franchisenemer verdeeld wordt bij de verkoop van de franchisevestiging. In de praktijk komt vaak voor dat de goodwill wordt uitgekeerd aan de franchisenemer, maar hier wil in het verleden nog enige onenigheid ontstaan. Dit wil de nieuwe franchisewet voorkomen omdat de franchisegever vooraf moet nadenken over goodwill met de verschillende scenario's en dit moet vast leggen.;

Beperkt concurrentiebeding

In de franchisewet staat dat het concurrentiebeding van de franchisenemer niet langer mag duren dan een jaar en qua gebied niet groter mag zijn dat het exclusieve werkgebied waar de ondernemer actief was. Aangezien dit volledig in lijn was met de bestaande jurisprudentie heeft het praktisch zin weinig impact.