Informatieplicht bij franchiseovereenkomsten

De Precontractuele Informatieverplichting

De Wet Franchise is op 1 januari 2021 in werking getreden. Met deze wet beoogt de wetgever de positie van franchisenemers in de precompetitieve fase te versterken. Daarom is er een precontractuele informatieverplichting opgenomen in artikel 7:913 BW, die zowel voor de beoogd franchisenemer als de franchisegever geldt. Partijen moeten in staat zijn een reële inschatting te maken van de risico’s die het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst met zich meebrengen, en te beoordelen of, in hoeverre en onder welke eventuele voorwaarden zij bereid zijn die risico’s aan te gaan.1

Artikel 7:914 BW stelt dat de verstrekking van de informatie ten minste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moet plaatsvinden. Deze zogenoemde ‘stand-still periode’ zorgt er voor dat de franchisenemer voldoende tijd heeft alle verstrekte informatie te bestuderen voordat de franchiseovereenkomst wordt gesloten. Zo kan de franchisenemer zich eventueel door een deskundige laten adviseren en is er tijd voor nadere vragen of overleg over de inhoud en uitvoering van de beoogde franchiseovereenkomst.2 Tijdens de termijn van vier weken mag de franchiseovereenkomst niet worden gewijzigd ten nadele van de franchisenemer.

Discussie over de informatieplicht

In een recente uitspraak van rechtbank Noord-Nederland staat een discussie over de informatieplicht centraal. Eiser en franchisenemer hadden een franchiseovereenkomst gesloten. In oktober 2021 kwamen de partijen overeen dat de franchisenemer een vestiging van eiser zou openen. In augustus 2022 besloot de franchisenemer echter te stoppen en sloot hij de vestiging. Eiser vorderde nakoming van de overeenkomst, de franchisenemer beriep zich op vernietiging van die overeenkomst wegens schending van de informatieplicht van art. 7:914 BW.

De franchisenemer stelde allereerst dat eiser niet aan haar informatieverplichting heeft voldaan omdat zij franchisenemer op grond van artikel 7:913 lid 4 BW had moeten informeren over het feit dat franchisenemer met een nieuw te openen vestiging in financiële zin te maken zou krijgen met ‘een moeilijke opstartperiode’. De rechtbank is van oordeel dat eiser die verplichting niet had. Uit Kamerstukken blijkt dat met de Wet Franchise niet is beoogd af te wijken van de door de Hoge Raad bepaalde koers ten aanzien van de omzetprognose.

De Hoge Raad heeft in dat verband overwogen dat uit hetgeen de redelijkheid en billijkheid eisen, in verband met de aard van de franchiseovereenkomst, niet de algemene regel voortvloeit dat op de franchisegever een verbintenis rust om de franchisenemer in te lichten omtrent de te verwachten omzet of omtrent de winstverwachting. Bij bijzondere omstandigheden van het geval kan een zodanige verbintenis dit wel met zich meebrengen.

Aangezien de franchisenemer geen bijzondere omstandigheden heeft aangevoerd, was eiser niet verplicht informatie te verstrekken over de verwachte omzet. Bovendien is het een bekend gegeven dat bedrijven in de beginfase doorgaans een lagere omzet realiseren dan op een later moment.

Hoewel eiser het ontwerp van de franchiseovereenkomst niet ten minste vier weken voor het sluiten van de overeenkomst aan de franchisenemer heeft verstrekt, is de franchisenemer niet in enig te respecteren belang geschaad door het voortijdig tekenen van de akte. Bovendien komt de rechtbank tot de conclusie dat de franchiseovereenkomst al tot stand was gekomen voordat de akte werd ondertekend. Gezien het bovenstaande oordeelde de rechtbank dat de franchiseovereenkomst niet vernietigbaar is. De franchisenemer was daarom de franchisevergoeding en een contractuele boete verschuldigd aan eiser.

Deze uitspraak laat goed zien wat wel en niet onder de informatieplicht valt. In ieder geval moet voorkomen worden dat de franchisenemer in de stand-still voor verrassingen komt te staan of druk ondervindt om toch voor het einde van de stand-still tot ondertekening van de franchiseovereenkomst over te gaan. Zorg als franchisegever voor tijdige verstrekking van informatie zodat franchisenemer in de gegeven periode redelijkerwijs kennis kan nemen van de inhoud en vermijd hiermee discussies.

Auteur: P.A. (Pien) Bongaerts

Wil je weten wat AG Hart voor jou kan betekenen?

 

Jeff 't Hart Jeff 't Hart
Partner bij AG Hart Advocaten

AG Hart Advocaten garandeert cliënten een kwalitatief hoogstaande juridische en commerciële dienstverlening. Wij staan voor persoonlijk, laagdrempelig, adequaat en betrokken. Ons team heeft één doel voor ogen: voor iedere cliënt een optimaal resultaat realiseren.
 

Stel je vraag aan Jeff 't Hart
CAPTCHA