Certificeningsplicht verandert naar een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus

In een eerdere communicatie van Nedflex werd gemeld dat uitzendbureaus vanaf 2025 verplicht gecertificeerd zouden moeten zijn. Echter, na advies van de Raad van State, is deze verplichting omgezet in een toelatingsstelsel. Maar wat betekent dit toelatingsstelsel nu precies?

Vanaf 1 januari 2026 is er een toelatingsverplichting van kracht voor uitzendbureaus. Dit betekent dat uitzendbureaus vanaf deze datum een vergunning nodig hebben om arbeidskrachten uit te zenden. Inleners zijn tevens verplicht om enkel zaken te doen met uitzendbureaus die deze toelating hebben verkregen. Het is belangrijk om op te merken dat wanneer hier gesproken wordt over 'uitzendbureaus', dit ook geldt voor organisaties die niet primair uitzenden, maar toch personeel beschikbaar stellen aan derde partijen. Ook zij vallen onder het nieuwe verplichte toelatingsstelsel.

Vereisten

De criteria om deze vergunning te verkrijgen, blijven dezelfde als die eerder waren vastgesteld voor de certificeringsplicht:

  1. Het verkrijgen van een positief inspectierapport dat nagaat of er correct loon wordt betaald, de belastingaangifte correct is en de pensioenbijdragen juist zijn;
  2. Het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
  3. Het betalen van een waarborgsom van € 100.000,-, waarbij voor startende ondernemingen een waarborgsom van € 50.000,- geldt;
  4. Het aanbieden van gecertificeerde huisvesting.

Een significant verschil met het eerdere certificeringsstelsel is dat de minister, die de toelating beoordeelt, nu ook signalen van de belastingdienst en arbeidsinspectie kan meewegen in de beoordeling.

Controle

Na de verlening van de toelating vindt elke twee jaar een controle plaats om te verifiëren of nog steeds aan de gestelde normen wordt voldaan. Indien dit niet het geval is, wordt de toelating opgeschort en is het tijdelijk niet toegestaan nieuwe arbeidskrachten in te zetten. Als binnen de gestelde termijn de geconstateerde afwijkingen niet hersteld zijn, wordt de toelating ingetrokken en mag het bedrijf geen arbeidskrachten meer ter beschikking stellen.

Overgangsregeling

Uitzendbureaus moeten vanaf 2025 rekening houden met deze nieuwe regelgeving. Als de toelating vóór 1 juli 2025 wordt aangevraagd en het SNA-keurmerk aanwezig is, valt het bureau onder de overgangsregeling en wordt het in principe toegelaten tot het stelsel. Zonder SNA-keurmerk moet de aanvraag voor 1 januari 2025 worden ingediend, inclusief de VOG en de waarborgsom, om direct toegelaten te worden. Indien een aanvraag te laat wordt ingediend of niet aan de voorwaarden voldoet, is het niet mogelijk om vanaf 1 januari 2026 actief te zijn.

Overweeg je te beginnen als uitzendondernemer? Dan biedt Nedflex je de gelegenheid als franchisenemer om een vliegende start te maken.

Lees meer over:
Bekijk ook