Algemene voorwaarden FranchisePlus B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Diensten
Een van de door FranchisePlus B.V. aangeboden diensten, zoals onder meer het online plaatsen van een formulepresentatie, nieuwsartikelen en marktplaats advertenties, al dan niet voorzien van video's en/of fotoclips, alsmede het verkrijgen van toegang c.q. inzage te krijgen in de door FranchisePlus B.V. aangelegde CV-database en alle andere diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen FranchisePlus B.V. en Opdrachtgever.

Gebruiker
De aspirant-franchisenemer, de Opdrachtgever en elke overige natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van  (de Diensten van FranchisePlus B.V. zoals aangeboden op) de Site.

FranchisePlus B.V.
FranchisePlus B.V. is gevestigd aan de Eemnesserweg 79, 3743 AG Baarn, ingeschreven onder KvK-nummer 32080388.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of die van de Diensten van FranchisePlus B.V. gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de Site.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en FranchisePlus B.V. op grond waarvan FranchisePlus B.V. Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

Site
De portals via welke FranchisePlus B.V. Diensten aanbiedt en welke toegankelijk zijn via www.franchiseplus.nl en www.franchiseformule.nl.

Aspirant-franchisenemer
De natuurlijke persoon die zijn of haar CV online plaatst en/of anderszins van de Diensten van FranchisePlus B.V. gebruik maakt zoals aangeboden op de Site.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Site door Gebruikers, het verlenen van Diensten door FranchisePlus B.V. aan haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten van FranchisePlus B.V. of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen FranchisePlus B.V. en haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger.

2.2. Eventuele door Gebruiker voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door FranchisePlus B.V. en Gebruiker zijn overeengekomen.

2.3. FranchisePlus B.V. heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.

2.4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen FranchisePlus B.V. en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FranchisePlus B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

ARTIKEL 3 OFFERTES/OVEREENKOMST
3.1. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van FranchisePlus B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Opdrachten van Opdrachtgever binden FranchisePlus B.V. pas nadat de opdracht door FranchisePlus B.V. per e-mail is bevestigd, dan wel nadat FranchisePlus B.V. kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

ARTIKEL 4 POSITIE FRANCHISEPLUS B.V.
De Site probeert (Aspirant-)franchisenemers, franchiseformules en toeleveranciers tot elkaar te brengen. FranchisePlus B.V. is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Site.

ARTIKEL 5 GEGEVENS/INLOGACCOUNT OPDRACHTGEVER
5.1. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan FranchisePlus B.V. dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Site en de Diensten af te nemen.

5.2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van FranchisePlus B.V. Opdrachtgever mag niet in de geplaatste advertentie verwijzen naar andere advertenties die niet vermeld staan op de Site. Door het plaatsen van de advertentie en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever FranchisePlus B.V. toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

5.3. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de door haar geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en aanvaart hiervoor alle aansprakelijkheid.

5.4. FranchisePlus B.V. behoudt zich het recht voor (de teksten van) advertenties en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van FranchisePlus B.V. noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

  • De advertentie en/of bedrijfsinformatie is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet;
  • Opdrachtgever heeft een CV op de Site geplaatst;
  • De advertentie bevat een verwijzing naar andere - niet op de Site vermelde -advertenties;
  • De advertentie en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of is anderszins onrechtmatig jegens derden;
  • De advertentie en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code en Nederlandse Franchise Code.

5.5. De door FranchisePlus B.V. verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Evenwel mag een inlogaccount binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever vrij worden gebruikt. 

5.6. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door FranchisePlus B.V. verstrekte inloggegevens.

5.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV's plaatsen op de Site.

5.8. De door FranchisePlus B.V. gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing op advertenties ongeacht of deze handmatig worden geplaatst dan wel geautomatiseerd worden aangeleverd.

ARTIKEL 6 GEGEVENS ASPIRANT-FRANCHISENEMER
6.1. Indien Aspirant-franchisenemer gebruik wenst te maken van de Site, dient Aspirant-franchisenemer ervoor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn CV volledig, juist en actueel zijn. De door Aspirant-franchisenemer in zijn CV verstrekte informatie dient relevant te zijn en overeen te stemmen met de doelstelling van de Site. Daarnaast garandeert Aspirant-franchisenemer dat hij (wettelijk) bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Site.

6.2. FranchisePlus B.V. behoudt zich het recht voor de teksten van de geplaatste CV's in te korten of te wijzigen. FranchisePlus B.V. behoudt zich tevens het recht voor om CV's te verwijderen van de Site onder meer, maar niet beperkt tot , het geval dat de inhoud van de CV inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

6.3. Van Gebruiker wordt automatisch gegevens vastgelegd door het bezoek aan Site. Indien Gebruiker informatie aanvraagt op de Site of een ander formulier invult worden er persoonsgegevens opgeslagen en doorgestuurd naar uitvoerende en bewerkende partijen waaronder FranchisePlus B.V., Koelewijn & Partners B.V. en  andere derde partijen zoals toeleveranciers en franchiseformules voor zover benodigd voor de verlening van Diensten aan Gebruiker.

ARTIKEL 7 REIKWIJDTE GEBRUIKSRECHT TOT INZAGE CV- EN ADVERTENTIEDATABASE
7.1. Indien Opdrachtgever zich toegang c.q. inzage heeft verschaft in de door FranchisePlus B.V. aangelegde CV-database gelden de volgende leden van dit artikel.

7.2. Opdrachtgever erkent dat FranchisePlus B.V. producent is van de advertentie- en CV-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de advertentie- en CV-database.

7.3. Opdrachtgever mag de advertentie- en CV-database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers en/of franchisenemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voorzover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet, de Wet bescherming persoonsgegevens en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

7.4. Opdrachtgever mag databestanden uit de advertentie- en/of CV-database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van FranchisePlus B.V. en bovendien naar haar oordeel in overeenstemming is met de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

7.5. Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande advertentie en alleen voorover de databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete advertentie.

7.6. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten van FranchisePlus B.V.. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de advertentie- en CV-database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten, merkrechten (inclusief domeinnamen) en handelsnamen berusten bij FranchisePlus B.V. of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een CV, advertentie en/of bedrijfsinformatie

8.2. Het is Gebruiker niet toegestaan de Site of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FranchisePlus B.V., op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van FranchisePlus B.V., een substantieel gedeelte van de inhoud van de advertentiedatabank en de CV-database op te vragen en te hergebruiken, te downloaden naar een eigen database of computersysteem en/of niet-wezenlijke delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Gebruiker van (een gedeelte van) de Site maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

ARTIKEL 9 UITSLUITING
FranchisePlus B.V. behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van FranchisePlus B.V. om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Bedragen die FranchisePlus B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING
Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van Aspirant-franchisenemern en/of FranchisePlus B.V.. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Aspirant-franchisenemer of FranchisePlus B.V.. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan FranchisePlus B.V. gebruik maakt.

ARTIKEL 12 ONDERHOUD
FranchisePlus B.V. is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens FranchisePlus B.V. ontstaat.

ARTIKEL 13 GARANTIE
FranchisePlus B.V. heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. FranchisePlus B.V. garandeert echter niet:

  • dat Aspirant-franchisenemer bevoegd is een eventuele overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten;
  • dat de informatie op de Site juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door Aspirant-franchisenemern opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV's;
  • dat Aspirant-franchisenemer daadwerkelijk een overeenkomst met Opdrachtgever zal sluiten;
  • dat de Site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
  • dat de systemen van FranchisePlus B.V. vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

ARTIKEL 14 ONDERZOEKSPLICHT
14.1. Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van de advertenties en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft Opdrachtgever de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende advertentie en/of bedrijfsinformatie te zenden aan het adres info@franchiseplus.nl.

14.2. Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de Overeenkomst, dan is FranchisePlus B.V. ter harer keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.

ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID
15.1. De totale aansprakelijkheid van FranchisePlus B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan FranchisePlus B.V..

15.2. FranchisePlus B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

15.3. FranchisePlus B.V. sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Gebruiker. Meer in het bijzonder zal FranchisePlus B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door Opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de Site geplaatste informatie; de onmogelijkheid (delen van) de Site, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot fotoclips en/of video's, te gebruiken; het feit dat de bepaalde informatie op de Site onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van FranchisePlus B.V., waaronder de Site, door een derde.

15.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FranchisePlus B.V. of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 16 VRIJWARING
Gebruiker vrijwaart FranchisePlus B.V. volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Site of met door hem geplaatste CV's, advertenties en/of bedrijfsinformatie op de Site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende CV, advertentie en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

ARTIKEL 17 VERWIJZINGEN
De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. FranchisePlus B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites. FranchisePlus B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

ARTIKEL 18 BEVEILIGING
FranchisePlus B.V. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. FranchisePlus B.V. legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek en de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 19 BETALINGSVOORWAARDEN
19.1. Opdrachtgever dient, het voor de Diensten verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de Site, dan wel de op de factuur, aangegeven wijze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

19.2. Alle prijzen op de Site luiden exclusief BTW.

19.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Deze rente is Opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast is FranchisePlus B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan.

19.4. Indien FranchisePlus B.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende Opdrachtgever aan FranchisePlus B.V. worden vergoed.

19.5. Indien Opdrachtgever via maandelijkse automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt, dient Opdrachtgever voor voldoende bank/giro saldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van FranchisePlus B.V., ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar.

ARTIKEL 20 ZEKERHEID
20.1. Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van FranchisePlus B.V. zekerheid te stellen in de door FranchisePlus B.V. gewenste vorm.

20.2. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in het voorgaande lid, is FranchisePlus B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.

ARTIKEL 21 DUUR EN (TUSSENTIJDSE) BEEÏNDIGING
21.1. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, met uitzondering van de situaties genoemd in art. 21.2 en 21.4.

21.2. Elk der partijen heeft tevens het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.

21.3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in art.21.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij FranchisePlus B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

21.4. Ingeval 1 van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

ARTIKEL 22 DIVERSEN
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door FranchisePlus B.V. aangepast worden. FranchisePlus B.V. adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. FranchisePlus B.V. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.