Nederlandse Franchise Code

De Nederlandse Franchisecode is op 17 februari 2016 door minister Kamp in ontvangst genomen. Hieronder staat uitgelegd wat deze code inhoudt.

De Nederlandse Franchisecode (NFC) bevat gedragsregels ten behoeve van de Franchisesector. Deze regels hebben ze opgesteld, omdat Franchise een enorm belangrijke sector van de Nederlandse economie is. Deze regels zijn tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers. De franchisesector heeft na aandringen van de overheid, zelf initiatief genomen om deze code in te stellen, zodat de belangen van zowel franchisegever en franchisenemers worden behartigd. Het doel was om de NFC aan te laten sluiten bij wat de franchisesector nodig heeft en het een levendig instrument te laten zijn. Het denken over goed franchisenemer- en franchisegeverschap blijft immers in ontwikkeling evenals de economie waarin beiden functioneren.

De NFC neemt onder andere als uitgangspunten de Europese erecode (EEF).

De NFC zorgt voor de nodige transparantie, integriteit en overleg. Bepalend voor de werking van de NFC is hoe de franchisegevers en franchisenemers met de NFC omgaan. De NFC werkt volgens het ‘Pas toe of leg uit’ principe. Dit houdt in dat de toepassingen van de normen van de NFC het uitgangspunt vormen. Als Franchisegevers en franchisenemers besluiten dat bepaalde NFC-regels niet (kunnen) worden toegepast en/of dat daarvan moet worden afgeweken, moet op transparante wijze en op een passend detailniveau schriftelijk worden verantwoord waarom dat zo is en op welke manier de principes vervat in de NFC dan (wel) worden gewaarborgd. Deze uitleg wordt als bijlage aan de franchiseovereenkomst toegevoegd.

Minister Kamp is momenteel bezig om de Nederlandse Franchise Code wettelijk te verankeren. Hij stelt daarmee de afspraken in de door de sector opgestelde code verplicht. Minister Kamp hoopt hiermee de onenigheden over gemaakte afspraken tussen franchisenemer en franchisegever te voorkomen.