Stimuleringsregeling: Benut de kracht van de franchiseorganisatie 

In de huidige tijd van onzekerheid floreert de samenwerking binnen de gehele samenleving. Niet alleen consumenten maar ook zeker bedrijven zijn opzoek naar samenwerking. Deze samenwerking is onder andere te zien tussen huurders en verhuurders, ondernemers onderling en winkeliers binnen dezelfde branche.

Waar de samenwerking altijd al hoog in het vaandel heeft gestaan is binnen franchiseorganisaties. In de huidige situatie wordt de kracht van een goede samenwerking binnen een franchiseorganisatie nogmaals benadrukt. Het delen van zowel baten als lasten binnen de organisatie maakt het mogelijk om gezamenlijk door deze uitzonderlijke periode te komen.

Maar wat als deze samenwerking even niet zo gesmeerd verloopt als gehoopt of als er juist nog meer te behalen valt uit de al goede samenwerking, hoe zet je elkaar dan aan tot verandering? Veranderingen zijn altijd lastig, maar met de juiste prikkels wordt het verrassend eenvoudig. Wij vertellen u graag hoe het mogelijk is om vanuit zo’n situatie te komen tot een win-win scenario. 

Stimuleringsregeling

Collectieve belangen van franchisegevers staan soms niet volledig in lijn met de individuele belangen van franchisenemers. Dit is precies waar de Stimuleringsregeling om de hoek komt kijken. Door incentives te koppelen aan doelstellingen worden collectieve belangen nagestreefd. Menig franchiseorganisatie maakt om die reden gebruik van Stimuleringsregelingen. Het is bij een dergelijke regeling wel van essentieel belang dat alle betrokken partijen positief gestemd zijn tegenover enkele basisprincipes, dit zijn;

  • Attitude (de houding ten aanzien van de Stimuleringsregeling)
  • Sociale norm 
  • Waargenomen gedragscontrole

Tevens is gewenst gedrag stimuleren door middel van een regeling eenvoudiger wanneer er daadwerkelijk behoefte is aan verandering. De Stimuleringsregeling is het uitgelezen middel om de gedragenheid van de verandering integraal in de organisatie door te voeren.

Doelstelling

Alvorens de basisprincipes attitude, sociale norm en waargenomen gedragscontrole (volgens de theorie van geplande gedragsverandering) verder worden toegelicht is het van belang om de doelstelling van een Stimuleringsregeling helder voor ogen te hebben.

Doorgaans heeft een Stimuleringsregeling het doel om franchisenemers een incentive te bieden om te handelen in het belang van de organisatie. Hoofdzakelijk wordt de Stimuleringsregeling gebruikt om het rendement van de keten dan wel de kwaliteit van de formule te verbeteren. Doorgaans biedt de franchisegever deze regeling aan bij franchisenemers. Steeds vaker wordt de Stimuleringsregeling ook ingezet om de franchisegever een incentive te beiden om de franchisenemers optimaal te bedienen. 

Positieve attitude

De belangrijkste basisprincipe binnen een Stimuleringsregeling is de ‘attitude’ (houding) ten aanzien van de Stimuleringsregeling. De betrokken partijen moeten een positieve houding of mening hebben betreffende de regeling. Wanneer dit niet het geval is, is de kans op slagen beperkt.

Een positieve attitude creëren is mogelijk door alle betrokken partijen vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van doelstellingen die de regeling najaagt. De betrokken partijen hebben zo de mogelijkheid om input en feedback te geven en voelen zich zo verbonden en betrokken bij de opgestelde doelstellingen.

Ervaren van een sociale norm

Naast een positieve attitude is de ervaring van een ‘sociale norm’ onder de betrokken partijen van belang om een Stimuleringsregeling te laten slagen. Er is sprake van een sociale norm onder de betrokken partijen wanneer zij waarnemen dat anderen ook werken aan dezelfde doelstellingen. Als het ware, ‘wanneer één schaap over de dam is, volgen er meer’. Dus, wanneer men waarneemt dat andere ook werken aan doelstellingen zijn ook zij geneigd mee te werken aan de Stimuleringsregeling ‘want het is normaal’.

Een positieve ervaring betreffende de sociale norm creëren is mogelijk door communicatie tussen verschillende partijen te stimuleren. Op die manier raken zij bekend met het feit dat andere werken aan dezelfde doelstellingen en krijgen zij succesverhalen te horen ten gevolge van deze regeling. De bewustwording van het positieve effect van de Stimuleringsregeling neemt hierdoor toe. 

Waarnemen van gedragscontrole

De laatste maar zeker niet minder belangrijk is het basisprincipe ‘waarnemen van gedragscontrole’. Waargenomen gedragscontrole is de mate waarin iemand denkt in staat te zijn het gedrag daadwerkelijk te kunnen vertonen. In de praktijk betekent dit dat doelstellingen die voortkomen uit de Stimuleringsregeling haalbaar, begrijpelijk en controleerbaar moeten zijn. 

In de praktijk betekent dit dat najagers van de opgestelde doelstellingen zowel de moeilijkheidsgraad als tijdsbestek realistisch moeten achten. Tevens moeten zij de mogelijkheid hebben om de voortgang eenvoudig te kunnen controleren. 

Een positieve houding creëren onder de betrokken partijen ten opzichte van de basisprincipe ‘waargenomen gedragscontrole’ is mogelijk door hen vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van doelstellingen. Dit maakt het voor hen mogelijk om feedback en input te geven betreffende de haalbaarheid, begrijpelijkheid en controleerbaarheid. In het geval van grote organisaties is het niet mogelijk om alle partijen om tafel te krijgen. Het is in zo’n geval van belang dat er voor elke partij een afgevaardigde aanwezig is die zijn of haar feedback en input kan geven.

De kracht van een goede Stimuleringsregeling

Een Stimuleringsregeling die juist is opgesteld bevordert de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers. Hiermee wordt de gehele keten sterker. Als de regeling goed is opgezet, dan zijn zowel de ondernemers als de organisatie vanuit de regeling gemotiveerd deze doelstellingen optimaal na te streven.

Echter, het opstellen van zo’n regeling is complex. Denk aan het verdelen van rechten en plichten onder de betrokken partijen, opstellen van een doelstelling en bijbehorende beloningen, een transparant kasbeheer, validatie van de regeling en doelstellingen, et cetera. Wanneer uw organisatie behoefte heeft aan een Stimuleringsregeling betrek dan vroegtijdig een adviseur in dit proces. Dit maakt het mogelijk de gewenste doelstelling van de Stimuleringsregeling te bereiken, en dat is win-win voor franchisenemers en franchisegevers.

Joeri van Rens Marshoek Joeri van Rens
Senior Consultant

Marshoek is een partner voor administratie, salarisadministratie en bedrijfseconomisch-, fiscaal- en strategisch advies.

Stel je vraag aan Joeri van Rens