Praktisch nut van een franchisevereniging: Een praktijkcase

Een franchisevereniging is een groep van twee of meer franchisenemers binnen een franchiseformule. Zij verenigen zich zonder winstoogmerk om collectief hun belangen binnen de formule te behartigen en communicatie tussen de franchisenemers en de franchisegever en tussen franchisenemers onderling te bevorderen. 

Een praktijkcase

Bijna twee jaren geleden wordt Koelewijn & Partners benaderd door een groep franchisenemers die ronduit ontevreden is over de relatie met de franchisegever.  Het betreft een alom bekende franchiseketen met een honderdtal franchisevestigingen. De formule kent twee varianten die gedurende een aantal jaren onafhankelijk van elkaar (door) ontwikkeld zijn. De varianten hebben een sterk verschillende operationele aanpak. Duidelijk is dat de verdienmodellen van de franchisenemers van de twee formules fors verschillen. De omzet ontwikkeling is in de laatste jaren bijzonder turbulent; het is hollen of letterlijk stilstaan, mede als gevolg van Corona. Potentieel versterkten de twee varianten elkaar in Coronatijd, en beconcurreren elkaar erna. 

Interne ontwikkeling bij franchisegever

De twee formulevarianten worden om begrijpelijke redenen samengevoegd onder de vlag van één directie, met overigens volop uitdagingen ná de gedwongen Corona stand-still; denk aan ontevredenheid onder veel franchisenemers, moeizame communicatie met het management van de franchisegever, wederzijds onbegrip en een gebrek aan gezamenlijke doelen. Althans, zo is in ieder geval de ‘gevoelstemperatuur’. 

Advies

Ondertussen zijn er al een aantal jaren twee franchiseverenigingen gekoppeld aan de formulevarianten die onafhankelijk van elkaar met de franchisegever overleggen en op onderdelen onderhandelen. Maar beide worden geremd doordat ze relatief klein zijn met ieder een gebrekkige organisatiestructuur, een tekort aan bestuurders en onderlinge afspraken. Onze compacte praktijkscan van de overlegsituatie levert op dat deze situatie niet bijdraagt aan de samenhang tussen ondernemers binnen de formule. En ook niet aan een krachtige vertegenwoordiging van de belangen van de franchisenemers. Laat staan duidelijkheid voor de franchisegever. Hoe nu alles op één lijn te krijgen? In overleg met de ingeschakelde notaris wordt besloten om in dit geval de bestaande verenigingen te liquideren en gezamenlijk één nieuwe franchisenemersvereniging op te starten, zonder de ballast van de oude verenigingen. 

Zo gezegd, zo gedaan. 

De nieuwe vereniging wordt opgericht. Franchisegever is daar in eerste instantie niet enthousiast over; worden de krachten wellicht gebundeld tegenover de franchisegever? Wordt het zij tegenover wij? Door een doordachte aanpak, met goede en verantwoorde gesprekken van adviseur en vooruitgeschoven individuele bestuursleden wordt een juist klimaat geschapen voor onderling vertrouwen en regelmatig structureel overleg.  

Het resultaat 

Nu, anderhalf jaar later, is het sentiment omgeslagen. Een ingrijpende vernieuwing van de uniforme franchiseovereenkomst voor beide varianten is tot stand gekomen met unanieme instemming van alle leden in de Algemene Leden Vergadering van de nieuwe vereniging. Bestuur, commissies en franchisegever werken steeds beter samen om niet alleen omzetgroei te verhogen maar ook om margeverbetering te realiseren voor alle franchisenemers. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het terugbrengen van de investeringen in de vestigingen, en er wordt samen opgetrokken om de gezamenlijke belangen voorop te stellen en aldus de komst van nog veel meer klanten te bevorderen. Nu zijn met deze stappen natuurlijk niet in één keer alle uitdagingen uit de lucht voor alle individuele franchisenemers, maar franchisenemers denken volop mee en geven actief voeding aan de medewerkers van het Servicekantoor om juist die zaken te regelen of te verbeteren waardoor franchisenemers kunnen excelleren. 

Tot slot

Als illustratie dat deze samenwerkingsmodus werkt, mag gelden dat de franchisegever inmiddels financieel bijdraagt aan het budget van de vereniging om met professionele ondersteuning dát te kunnen doen waardoor de vereniging haar rol komend jaar nóg beter kan invullen in het belang van franchisenemers én franchisegever.  

Voor meer informatie over franchiseverenigingen, bekijk: "Het belang van een professionele franchise vereniging"

Wilt u weten hoe Koelewijn & Partners de impact van het overlegorgaan binnen uw formule kan verbeteren, neem dan contact op via info@koelewijn.nl of met bel: 035 542 08 28
 

Sammy-Jo Sammy-Jo Sloote
Franchise Consultant

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Sammy-Jo Sloote
CAPTCHA