Communicatie is het vertrouwen in de samenwerking

Zo’n vijftien franchisenemersverenigingen uit verschillende branches en enkele brancheorganisaties zijn aangesloten bij Franchisenemers Alliantie Nederland. In totaal vertegenwoordigt FANed zo’n 3.500 franchisenemers. Een gesprek met bestuurslid Jan van Vliet over groei, over de aansluiting bij Franchisenemers Netwerk Nederland en over de Nederlandse Franchise Code.

FANed bestaat nu drie jaar. De groei van het aantal leden is gestaag. De reden? “Franchisenemers zijn druk met de dagelijkse gang van zaken in hun winkel. Die zijn helemaal niet bezig met belangenbehartiging”, weet Van Vliet. Toch is belangenbehartiging belangrijk, zegt hij. “Niet alleen wij vinden dat, ook Brussel. Het Europese Parlement constateerde dat franchisenemers in Europa over het algemeen minder goed zijn georganiseerd dan franchisegevers. Om daarin verandering te brengen vinden ook zij het belangrijk dat franchisenemersverenigingen uit verschillende sectoren en branches hun krachten bundelen.” 

FANed is, zo benadrukt Van Vliet, de gesprekspartner van besturen en franchiseraden. “Via deze organen bereiken wij de achterban, de franchisenemers.” Dat is volgens Van Vliet nodig ook. “De kennis bij franchisenemers over bijvoorbeeld zaken als de verplichting van de franchisegever om correcte data, inclusief verdienmodel, aan te leveren en om ook tijdens de duur van de franchiseovereenkomst rekening te houden met gewijzigde omstandigheden en gerechtvaardigde belangen van franchisenemers is vaak onder de maat.”

Om het overleg onderling, en om de kennis te verbreden, heeft Van Vliet samen met andere bestuurders uit diverse organisaties in het verleden al eens het initiatief genomen voor het DOEgres (congres voor franchisenemers). Het accent hiervan lag op de praktijk. Geen doorwrochte lezingen dus, maar succesverhalen van franchisenemers en de bezoekers kregen er allerlei praktische tips. Zaken als ‘meer rendement in de tent’, de ‘houdbaarheidsdatum van een franchisenemer’ of een 'stappenplan om je omzet en winst in 50 dagen te verhogen’ kwamen aan bod. “Een succes weliswaar, maar het bleek ontzettend lastig om dit een jaarlijks terugkerend evenement te laten zijn. Franchisenemers zijn druk, ze hebben niet altijd de tijd en ruimte in de agenda om een dag vrij te maken”, verklaart Van Vliet. 

Franchisenemers Netwerk Nederland

Toch betekent dit niet dat FANed bij de pakken gaat neerzitten. In tegendeel, blijkt uit de woorden van Van Vliet en uit de feiten. Tijdens een bijeenkomst van FANed en het Vakcentrum is namelijk recent de oprichting van een nieuwe overkoepelende krachtenbundeling van franchisenemers bekend gemaakt. Onder de naam Franchisenemers Netwerk Nederland gaan de Nederlandse franchisenemers en hun belangenbehartigers, waaronder FANed en Stichting Franchise wijzer, gezamenlijk optrekken.

Franchisenemers Netwerk Nederland is een platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. Daarnaast wil het netwerk de stem van franchisenemers versterken en de belangen van franchisenemers vertegenwoordigen, in Nederland en daarbuiten. Het Franchisenemers Netwerk Nederland gaat immers samenwerken met vergelijkbare organisaties in onder meer België, Frankrijk en Spanje. 

De Nederlandse Franchise Code (NFC) is voor FANed een belangrijk speerpunt. “Ik vind dat er nog veel koudwatervrees is bij veel franchisegevers voor de Code. De implementatie ervan is goed te doen”, weet Van Vliet. Recent bracht FANed namelijk een grote groep franchisenemersverenigingen uit zeer uiteenlopende detailhandelsbranches bijeen om te praten over de actuele ontwikkelingen.

Van Vliet: “The Read Shop en Expert hebben de Code prima ingepast in hun overeenkomsten met de franchisenemers, zonder dat dit tot veel meer administratieve lasten of een hogere regeldruk leidt. Daarom zeggen wij tegen de franchisegevers: accepteer de Code.” Dat de wettelijke verankering van de Code er komt is volgens Van Vliet overigens een voorwaarde. “Ook omdat de Europese Erecode inzake Franchising geen soelaas biedt. Deze is opgesteld door de franchisegevers zonder betrokkenheid van franchisenemers en wordt door franchisegevers noch door de rechter toegepast. Wetgeving is noodzakelijk, zeker als het gaat om het wegnemen van knelpunten zoals het concurrentiebeding na afloop van de overeenkomst en het verbod bij sommige franchisegevers op multifranchising. Ook de bescherming van de positie van de franchisenemer in de precontractuele fase is een goede zaak, evenals de bescherming van de positie van de franchisenemer in de contractuele fase.”

Uitgehold

De NFC is een Nederlandse aangelegenheid waarin FANed zijn stem duidelijk kan laten horen. Maar dat straks veel van de andere zaken richting Brussel gezamenlijk worden opgepakt via het Franchisenemers Netwerk Nederland, ziet Van Vliet niet als een uitholling van de positie van FANed. “Wij staan via het netwerk krachtiger in Brussel en daarbij zetten de partners van het Franchisenemers Netwerk Nederland hun eigen werkzaamheden gewoon voort”, aldus Van Vliet. Hij benadrukt dat FANed er voor iedere franchiseraad of -vereniging is. “Alles wat franchisenemer is, is onze doelgroep. Dus niet alleen food.” Belangrijke doelstelling van FANed is om de komende periode hun positie verder uit te bouwen.

Ruim vijftien franchisenemersverenigingen uit verschillende branches en enkele brancheorganisaties zijn inmiddels aangesloten bij de alliantie. In totaal vertegenwoordigen zij zo’n 3.500 franchisenemers. “Maar de Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers is bijvoorbeeld nog niet aangesloten. Het zou mooi zijn om ook die te kunnen betrekken”, aldus Van Vliet (zelf oud AH-ondernemer), die samen met Jumbo-ondernemer Hans van Well en HEMA-ondernemer Henk de Bas zitting heeft in het bestuur. Wat heeft FANed die partijen te bieden? Van Vliet: “Veel kennis en ervaring over franchise in het algemeen, dat is één. Daarnaast zijn onze contacten in Brussel en Den Haag goed en zijn wij nauw betrokken bij allerlei overleggen over bijvoorbeeld de NFC.” FANed streeft naar tenminste een gelijk speelveld tussen franchisegever en franchisenemer in de pre-, contractuele en beëindigingfase van de samenwerking en zij bereiken dit onder andere door lobby voor introductie en aanpassing van franchisespecifieke regelgeving op nationaal en Europees niveau. Van Vliet: “Ook richting de franchisegevers is FANed een krachtige gesprekspartner, iets dat belangrijk is. Communicatie is immers het vertrouwen in de samenwerking.”

Lees meer over: