Vernieuwde Europese Erecode inzake Franchising van kracht

Met een finaal akkoord van de ‘Policy Board’ van de Europese Franchise Federatie (EFF) is de vernieuwde Europese Erecode inzake Franchising aanvaard. De vernieuwde code kent een verplichte toepassing voor alle franchiseformules die zijn aangesloten bij een lid van de EFF, in Nederland zijn dat de leden van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). (Her)toetsing op de toepassing van de uitgangspunten van de Europese Erecode op de franchiserelatie gever – nemer is één van de lidmaatschapscriteria van de nationale verenigingen.

Sinds het ontstaan van de Europese Erecode in 1972 is zij een verbindende factor in de Europese franchisewereld en een toetsingskader voor het vormgeven van franchiserelaties en de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen. Ook voor niet leden kan deze code van invloed zijn, bijvoorbeeld doordat rechters bij een geschil de code betrekken bij hun oordeelsvorming. 

De leden van de NFV verplichten zich met hun lidmaatschap om de Europese Erecode toe te passen in de franchiseovereenkomst en de individuele relatie met de franchisenemer. 

Nederlandse Franchise Code

“Deze status van verplichte toepassing heeft de, door een onafhankelijke Schrijfcommissie aan de Minister van Economische Zaken aangeboden, Nederlandse Franchise Code (NFC) niet. Deze NFC is door de leden van de NFV in haar huidige vorm afgewezen. De leden van de NFV zijn een voorstander van zelfregulering boven wetgeving. Een breed draagvlak voor de te hanteren code is daarvoor noodzakelijk. Om samen met vertegenwoordigers van franchisenemers te komen tot een NFC (waarin de uitgangspunten van de Europese Erecode zijn opgenomen) en een systeem van zelfregulering wordt nu regelmatig een breed overleg gevoerd. Recent is besloten om met een ‘praktijktoets’ de effecten van de toepassing NFC te meten in de diverse sectoren waarin franchise als businessmodel wordt toegepast, om op basis daarvan tot aanbevelingen voor vervolg te komen”, aldus een woordvoerder van de NFV. 

Een stap terug

“De vernieuwde code is voor franchisenemers geen verbetering maar eerder een stap terug. De code is eenzijdig opgesteld door franchisegevers en doet in het geheel geen recht aan de belangen van franchisenemers. Wij benadrukken de waarde van de NFC die wel in overleg tussen franchisegevers en franchisenemers is opgesteld en binnenkort wettelijk verankerd wordt”, reageert het Vakcentrum.

“Ook in de nu aangepaste code worden de franchisenemersbelangen niet gelijkwaardig beschermd. Opvallend is het aantal wijzigingen die de verplichtingen van franchisegevers afzwakken. Resultaatsverplichtingen zijn vervangen door inspanningsverplichtingen. De nieuw geïntroduceerde rechten van franchisegevers bieden hen de mogelijkheid om bij de franchisenemers het gebruik van de knowhow te controleren, informatie op te vragen en eenzijdig een eigen e-commerce beleid op te leggen. Franchisenemers worden wel verantwoordelijk om zelf onderzoek te verrichten in de precontractuele fase, maar de franchisegever heeft daarbij geen verplichting tot het verstrekken van adequate informatie. Het meest opvallende is dat de oude eis dat een franchiseovereenkomst schriftelijk vastgelegd moet zijn, is komen te vervallen”, aldus het Vakcentrum.

De Europese Erecode inzake Franchising 2016 is de 3e herziene versie. Naast een update van bestaande artikelen zijn diverse nationale extensies opgenomen. De vernieuwde Europese Erecode wordt nu Europa breed geïmplementeerd.

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.