De NFC is per direct geldend recht!

Op 17 februari j.l. is de Nederlandse Franchise Code (NFC) aangeboden aan Minister Kamp (Economische Zaken). De NFC is van toepassing op nieuwe of te verlengen franchiseovereenkomsten vanaf 17 februari 2016. Reeds bestaande franchiseverhoudingen kunnen uiteraard ook worden beoordeeld aan de normen van de NFC.

De NFC werkt volgens het “pas toe of leg uit” principe. Toepassing van de NFC op de franchiseverhouding is uitgangspunt. Afwijking is de uitzondering waarbij dan bovendien moet worden uitgelegd hoe de normen uit de NFC wel worden geborgd. De code Tabaksblad (gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven) werkt ook op deze wijze en is wettelijk verankerd. 

In de bestaande wetgeving is op diverse plaatsen bepaald dat een rechtsverhouding wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid, de aard van de overeenkomst, de gewoonte en de betamelijkheid. Normen en kenmerken die zijn samengebracht in de NFC.  

De Minister verkent op dit moment de mogelijkheid tot wettelijke verankering van de NFC. Hiermee kan (zoveel mogelijk) worden bereikt dat de NFC een rol gaat spelen in de rechtspraak bij de beoordeling van franchisegeschillen, aldus de Minister in zijn brief d.d. 17 februari 2016 aan de Tweede Kamer. 

De NFC is met recht een product ván en vóór de franchisesector te noemen. Zij is met steun van het parlement en de regering tot stand gekomen. De bedoeling is dat de NFC in franchiseverhoudingen leidend voor gedrag zal zijn en door de rechterlijke macht wordt gehanteerd als toetsingskader bij gerechtelijke procedures. Daarmee is de NFC per direct geldend recht!  

Aanleiding voor de NFC was de terugkerende berichtgeving in de media over conflicten tussen franchisegevers en franchisenemers.  Doel was te komen tot een door de sector zelf opgestelde gedragscode om de balans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen. 

Aan de NFC is vanaf 5 december 2014 intensief gewerkt door een speciaal daarvoor aangestelde schrijfcommissie. Deze bestond uit vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers die gedurende het gehele traject zijn bijgestaan door eigen denktanks. Er zijn brainstormsessies geweest met veel vertegenwoordigers en specialisten uit de sector, er is een consultatieversie van de NFC gepubliceerd op 16 juni 2015 waarop gedurende zes weken door veel franchisegevers, franchisenemers en overige belanghebbenden is gereageerd, gevolgd door een franchisedebat. Gedurende het proces zijn de denktanks van franchisegevers en franchisenemers in de schrijfcommissie uitgebreid om alle op- en aanmerkingen op de concept NFC te bestuderen en te verwerken. Dit alles met ruime ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken dat de rol van “procesmoderator” op zich heeft genomen met inzet van methoden van kennisdeling en co-creatie. Daarnaast hebben vele belanghebbenden op verschillende manieren zoveel mogelijk “hun geluid” laten horen en invloed uitgeoefend op de totstandkoming van de NFC door het verzenden  van “brandbrieven”, het opstellen van een alternatieve code, contacten met de schrijfcommissie en het Ministerie, publicaties, etc., etc.. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de definitieve versie van de NFC.

De NFC bevat breed gedragen, moderne gedragsnormen voor goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap.

Kees Kan
Franchise advocaat
Kan Vlassenroot Advocaten
Franchisehulp

Kees Kan
Kees Kan Kees Kan
Advocaat

Volt Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, franchiserecht, arbeidsrecht, erfrecht, echtscheidingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. 

Franchisehulp is een initiatief van het in franchise gespecialiseerde advocatenkantoor Volt Advocaten in Haarlem. Franchisehulp biedt direct juridische hulp voor franchisenemers.

Stel je vraag aan Kees Kan
CAPTCHA