De vernieuwde koers van de NFV

De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) verandert. Moet veranderen. Leden vragen om een actieve houding, stevige belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. Kennis vergaren en kennis delen zijn andere speerpunten in de vernieuwde koers. Een gesprek met directeur Romana Engeman en voorzitter Will van den Hoogen over de (financiële) horden die daarbij worden genomen.

Wat ingedut. Het is misschien wel de beste typering voor de NFV van de afgelopen jaren, bevestigt ook het onderzoek dat de belangenvereniging hield onder de leden. “De enquête heeft ons inzicht gegeven in de wensen van de leden. Men heeft behoefte aan een sterkere vereniging, een vereniging die meer betekent voor de leden”, aldus Romana Engeman. Zij is als algemeen directeur van de NFV verantwoordelijk voor de uitvoering van de vernieuwde koers. Engeman werd mei vorig jaar aangesteld. Gelijktijdig werd Jos Burgers directeur franchise. “Bij nieuw beleid horen nieuwe mensen. Mensen met daadkracht. Romana heeft een breed netwerk, is thuis in belangenbehartiging en heeft ervaring met de omslag die wij nu als NFV willen maken”, stelt voorzitter Will van den Hoogen. Hij doelt onder meer op de periode waarin Engeman als directeur van brancheorganisatie ANVR verantwoordelijk was voor het verder op de kaart zetten van de reisbranche en het laden van het nut en de noodzaak van een lidmaatschap bij deze club. Dat laatste zal ook bij de NFV moeten gebeuren. De NFV heeft momenteel zo’n 200 leden. Dat moeten er snel meer worden. “Nederland telt in totaal zo’n 800 franchiseorganisatie, slechts een kwart daarvan is bij ons lid. Te weinig, de doelstelling is ieder jaar tien procent meer leden”, vertelt Van den Hoogen. Daarvoor is het volgens Engeman noodzakelijk dat franchise meer op de kaart wordt gezet. “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een organisatie als VNO-NCW tot voor kort nog nooit van ons had gehoord. Laat staan wat we doen en kunnen betekenen.”

Uit de schulp

Door uit de schulp te kruipen, meer van zich te laten horen, zal de NFV nadrukkelijker de aandacht op zich vestigen. “Het Engelse gezegde ‘be good and tell it’ nemen we ter harte. Daarbij zetten we actiever in op de belangenbehartiging voor franchise, kennisontwikkeling en -verspreiding. En het verder laden van het lidmaatschap van NFV voor de ontwikkeling van betrouwbare franchising zal ook centraal komen te staan”, stelt Engeman. Ook is het volgens haar belangrijk om de kennis van franchise naar externe partijen te vergroten. “Men heeft bijvoorbeeld geen idee wat de omvang is van het samenwerkingsmodel franchise in Nederland. Of ik dat wel weet? Zeker. In Nederland zijn er 760 franchiseformules actief met in totaal 30.000 vestigingen, die zetten gezamenlijk maar liefst 31 miljard euro om en er zijn 261.000 mensen werkzaam. Dat is nogal wat en het is zorgelijk dat de feitelijke kennis van deze kenmerken van de franchisewereld relatief onbekend zijn.” Ook is er volgens de algemeen directeur nog wel wat werk te verzetten als het gaat om het imago van de sector. “Wat dat betreft is het niet allemaal heel rooskleurig, mede ook omdat er de afgelopen tijd wel het een en ander te doen is geweest. Dit is bepalend voor de positie van bedrijven, het aantrekken van nieuwe franchisenemers is niet altijd makkelijk.” De discussies bij franchiseorganisaties, zoals Bakker Bart en Hema, liggen nog vers in het geheugen. Van den Hoogen zegt echter dat dit geen zaken zijn waarmee de NFV zich bemoeit. Toch neemt hij wel stelling. Het zijn naar zijn menig vaak ook wel krokodillentranen die worden gehuild. “Men tekent bij het volle verstand het franchisecontract, daar is vooraf goed over nagedacht, zou je zeggen. Bovendien zijn de door onze leden gehanteerde contacten door ons getoetst.” Ook kijkt de NFV naar het verdienmodel. “Is de verdeling onder andere wel eerlijk? Integer? Alleen dan krijgt men een erkend lidmaatschap. Het is dus voor potentiële franchisenemers heel belangrijk om goed te kijken of de organisatie waarbij zij zich willen aansluiten in het bezit is van het NFV-logo. Dat geeft toch meer zekerheid.”

Doorlopend onderzoek

De NFV wil zich ook meer en meer als kennisplatform profileren. Jos Burgers heeft hierin als directeur franchise een belangrijke rol. Hij is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van franchise en daarnaast begeleidt hij onder meer het doorlopende onderzoek (monitor). Ook komen er intervisiebijeenkomsten voor de leden, waar op een gestructureerde manier situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk met elkaar worden gedeeld. Gastcolleges, publicaties, boeken en eerstelijns advies worden verder geïntensiveerd. NFV houdt daarnaast extra themabijeenkomsten en masterclasses die ook voor franchisenemers interessant zijn. “Bovendien zullen we bijeenkomsten sectorgericht insteken voor onder meer de zorg, horeca en dienstverlening. Ook worden de bijeenkomsten specifiek gemaakt voor de verschillende fasen waarin een franchiseorganisatie zich bevindt. Er is immers nogal een verschil tussen een starter en een formule die zijn strepen al heeft verdiend. Ook komen er aparte juridische bijeenkomsten voor juristen”, licht Van den Hoogen toe. In deze ontwikkeling als kennisplatform ziet de NFV een actieve rol voor de geassocieerde leden weggelegd. Dit zijn de leden die zich beroepsmatig bezighouden met advisering en financiering van franchisegevers en franchisenemers. Engeman: “Delen is het nieuwe motto van de NFV. Alleen als je kennis kunt delen, kun je ook vermenigvuldigen. Dat is ook de boodschap voor onze achterban, leden en geassocieerde leden. Praat met elkaar, spreek over actuele onderwerpen, laat zien hoe jij de zaken aanpakt en anders en beter kunt aanpakken.”  

Oneerlijk

Ook in Den Haag en Brussel zal de NFV meer van zich laten horen. Zo hanteren de NFV-leden de Europese Erecode Inzake Franchising. Deze is in samenwerking met de Europese Commissie in 1972 door de Europese Franchise Federatie opgesteld. De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. “De Erecode is een soort gedragscode, geen formele wet. Dit werkt prima, al gaan er ook stemmen op om duidelijkere regels vast te stellen. Daar zijn wij geen voorstander van en dat geluid laten we ook horen in Brussel.” Ook maakt de NFV zich samen met andere Europese belangenbehartigers voor franchiseorganisaties onder meer hard voor het behoud van de uitzonderingspositie van franchise binnen de mededingingswet. Engeman beheert naast het dagelijkse beleid deze portefeuille. Een onderschat beleidsterrein volgens haar. “Achter de schermen regelt de NFV al veel. En dat is belangrijk, zo niet noodzakelijk.”

Stappen zetten

Het zijn tal van stappen die worden gezet, ze lijken bovendien veelbelovend. Toch heeft de NFV nog wel wat horden te nemen. Op financieel gebied bijvoorbeeld. Het afgelopen jaar werd een verlies van bijna 80.000 euro gerealiseerd. “Wij hebben geïnvesteerd in kennis in 2013 en liepen daarmee vooruit op de baten”, vertelt Van den Hoogen. De NFV heeft getracht het gat te dichten met het aangaan van zogenoemde sponsorships met de geassocieerde leden. Engeman: “Hier was echter weerstand tegen omdat niet alle leden dezelfde kansen zouden krijgen voor activiteiten. Nu kiezen we voor het zogenoemde cafetariamodel en kunnen meer partijen participeren. De kennis van de geassocieerde leden wordt ingezet tijdens bijeenkomsten. En die bijeenkomsten houden we zoveel mogelijk bij de leden om kosten te drukken.” Bovendien wordt de kennis onderling verder aangejaagd door beide ledengroepen met elkaar te verweven tijdens bijeenkomsten. “Nu zat men vaak apart, de geassocieerde leden hadden een andere plek in de zaal dan de reguliere leden, straks mengen we dat. Dat zorgt voor een betere interactie en kennisoverdracht”, zegt Van den Hoogen. De NFV doet ook een beroep op de leden voor het noodzakelijke budget voor de belangenbehartiging en de activiteiten. Zo is de contributie verhoogd. Het entreegeld is met 250 euro omhoog gegaan en leden met meer dan 100 vestigingen betalen in 2014 2.950 euro, dit is bijna 1.000 euro meer per jaar. De sterkste schouders dragen hierbij de zwaarste lasten. “De contributie van de grote organisaties is het meest verhoogd, kleinere organisaties betalen tussen de 250 euro en 500 euro extra per jaar”, relativeert Van den Hoogen.

Op de kaart

Het zijn ook dezelfde leden die de NFV verder op de kaart moeten zetten. Via hun netwerk. “Zij praten natuurlijk ook met andere franchiseorganisaties, die wellicht nog geen lid zijn. Zij moeten de meerwaarde van de NFV ook in hun netwerk verkondigen. Alleen dan komt het vliegwiel goed op gang”, weet Engeman. En dat is noodzakelijk, vooral ook om het financiële fundament onder de NFV te stutten. “Zonder leden en budget geen NFV-activiteiten. Het is nu tijd voor een levendige, actieve belangenvereniging. Een vereniging die belangen behartigt in Den Haag en Brussel, die kennis vergaart en deelt en het onderlinge debat aanjaagt. En ja, daarvoor zijn financiële middelen noodzakelijk. Komen die er niet, of niet in voldoende mate, dan is er geen draagvlak en moeten we ons zelf afvragen wat de toekomst is van de NFV.”

NFV Katern

Het vakblad Franchise+ volgt de ontwikkelingen bij de NFV nauw op de voet. In samenwerking met de NFV worden in de komende uitgaven een aantal publicaties gepresenteerd over de vernieuwde koers van de belangenbehartiger.

Bezetting van de NFV

(3.8 FTE, 6 medewerkers)

  • Romana Engeman: algemeen directeur (belangenbehartiging)
  • Jos Burgers: directeur franchise (kennisplatform)
  • Vacature: medewerker communicatie
  • Nicole Taverne: juridisch adviseur en contracten
  • Iris As (vervangt Marjolijn Keizer vanwege zwangerschapsverlof): secretariaat en leden
  • Annemarie Scholten: secretariaat en administratie

Belangenbehartiging

De ‘nieuwe’ NFV behartigt de belangen van de achterban onder meer via een intensievere externe communicatie en positionering in de media, bij werkgevers- en brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, KvK en het UWV. Lobby vindt plaats in Den Haag en Brussel en daarnaast heeft de NFV de banden aangehaald met andere belangenverenigingen, zoals VNO-NCW, EFF en WFC.

NFV Franchisetrofee

De nominaties voor de NFV Franchisetrofee kunnen door NFV leden worden gedaan tot 10 maart 2014.

Even voorstellen: Romana Engeman

Romana Engeman is sinds mei 2013 algemeen directeur van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). Na haar studies marketing en communicatie en sociale en politieke wetenschappen, is zij onder meer aan de slag gegaan als businessunitmanager bij de Jaarbeurs. Ook is zij directeur geweest van de brancheorganisatie ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Daarna heeft Engeman nog diverse functies vervuld in belangenbehartiging binnen de gastvrijheidssector. Engeman is ambitieus om de nieuwe koers tot een succes te maken. “De NFV moet beter worden gepositioneerd. We zullen duidelijk moeten maken wat onze toegevoegde waarde is, wat een lidmaatschap betekent.” De NFV zal daarom kennissessies lanceren, onderlinge contacten stimuleren en aanjagen, intervisiegroepen introduceren en meer bijeenkomsten en publicaties verzorgen. “We zetten dus best een aantal stappen, maar het is ook belangrijk dat dit wordt gecommuniceerd. Dat doen wij, maar ook onze bestaande leden moeten in hun netwerk onze meerwaarde verkondigen.”

+

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.