NFV verandert van koers

Het roer gaat om bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). De traditionele structuur met één algemeen bestuur en het bureau als uitvoerend orgaan krijgt een andere invulling. “De weg naar een sectorbeleid is ingezet om het draagvlak te vergroten en de toegevoegde waarde van de vereniging te waarborgen.”

Dit maakte bestuurslid Kees Seip bekend tijdens de afgelopen ledenvergadering van de NFV in Maarssen. Hij geeft samen met mede-bestuurslid Jonathan Teoh (Doppio Espresso) vorm en inhoud aan de plannen, maar benadrukt dat het om een beslissing gaat van het totale bestuur. “De NFV is een vereniging die de belangen van alle aangesloten leden behartigt. Bovendien moet de vereniging van toegevoegde waarde zijn voor alle franchisegevers, groot tot klein en van hard tot soft franchise”, vertelt Seip, die als woordvoerder optreedt namens het bestuur. Die toegevoegde waarde wordt momenteel echter niet door iedereen ervaren, zegt hij. “Er zijn verschillende ontwikkelingen die hebben geleid tot de koerswijziging. Zo loopt het ledenaantal van de vereniging langzaam terug, maar neemt de behoefte aan een sterke, krachtige vereniging juist toe door onder meer het feit dat franchise in het politieke landschap onderwerp van gesprek is. De NFV moet in dat debat een serieuze partner zijn voor de politiek, serieuzer en krachtiger dan nu het geval is”, zegt Seip. Hij doelt onder meer op de Nederlandse Franchise Code (NFC), waarin de rol van de NFV is ondergesneeuwd. “Wij willen een sterke vereniging zijn, die in Den Haag en daarbuiten een rol van betekenis speelt.” Naast de politiek, moet de NFV namelijk ook de gesprekspartner zijn van de franchisenemersorganisaties en de media.

Koortsachtig

Intern is er bij de NFV de afgelopen maanden koortsachtig overleg geweest over de nieuwe strategie. “Het bestuur heeft de contouren geschetst, de komende maanden moeten de plannen verder worden uitgewerkt”, zegt Seip. Die contouren maken duidelijk dat de NFV toe wil naar een sectorbeleid. “Er is nu een algemeen bestuur, dat een redelijke afspiegeling vormt van het franchiselandschap, maar de echte betrokkenheid bij de diversiteit aan sectoren is er niet. Met een sectorbenadering denken wij die betrokkenheid wel te creëren”, aldus Seip. Het plan is om het bestuur als centraal orgaan te laten functioneren. In het bestuur hebben de verschillende afgevaardigden van de sectoren zitting. Dat kan zijn van de sectoren non-food, food, horeca, dienstverlening en zorg. De sectorvoorzitters houden bij beslissingen die moeten worden genomen nauw contact met hun achterban, de franchisegevers in de betreffende sector. “Zo ontstaat draagvlak en een breed gedragen opinie”, stelt Seip. Hij benadrukt dat de NFV de belangen behartigt voor de franchisegevers in Nederland.

"Daarnaast willen wij heel graag de gesprekspartner zijn van franchisenemersorganisaties. Onze nieuwe koers kan bijvoorbeeld de opmaat zijn naar de oprichting van een franchiseplatform of –federatie waarin zowel franchisegevers als franchisenemers zitting hebben.”

Breed platform

Dat laatste is al langer een wens van de NFV. De vereniging meldde al eerder bij monde van voorzitter Will van den Hoogen dat het in de toekomst wenselijk is dat er ook op sectorniveau meer wordt samengewerkt tussen franchisegevers en franchisenemers. “We willen toe naar een breed platform, naar een samenwerkingsvorm als een federatie waarin zowel franchisegevers als franchisenemers zijn vertegenwoordigd. Naast natuurlijk de geassocieerde leden. Franchise is samenwerken, samenwerken met vertrouwen in een evenwichtige relatie.” Hiervoor moet men allemaal over de eigen schaduw heen stappen, realiseert de NFV. In het belang van de sector. “Daarbij is het geven en nemen, maar uiteindelijk is er winst voor alle partijen”, aldus Van den Hoogen. De winst voor de NFV bij de komst van een gezamenlijk franchiseplatform is de mogelijkheid tot verdere sectorbrede professionalisering van franchise. De dienstverlening en de kennisuitwisseling tussen de leden kan verder worden opgevoerd. “Franchise is een succesvolle samenwerkingsvorm en bovendien ontzettend belangrijk voor de Nederlandse economie. Jaarlijks gaat er zo’n 30 miljard euro omzet om in franchise. Dat is niet niks. En wij als NFV willen door, we willen professionaliseren. Daarnaast willen wij binden en boeien. De NFV zet zich in om de kwaliteit in franchise te bevorderen en de randvoorwaarden te bewaken. Voor leden en voor franchise in het algemeen.”

Route

Het bestuur gebruikt de komende maanden om alle plannen kristalhelder uit te werken. “Alles ligt open. Alle bestuursleden hebben te kennen gegeven om hun positie ter beschikking te stellen als dat in het belang is van de verenging en de nieuwe structuur van de vereniging. En ja, ook kan het gevolgen hebben voor de huidige invulling en de werkzaamheden op het bureau in Hilversum.” Wat wordt de rol van de belangenvereniging? Hoe wordt de sectorinrichting precies vormgegeven? Wat worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de NFV? Is een reorganisatie noodzakelijk? Hoe wordt de lobby gevoerd en hoe wordt de verbinding gezocht met de leden? “Het zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden voor eind maart”, zegt Seip. In de periode na maart wordt volgens hem nadrukkelijk nagedacht over een herinrichting van het contributiestelsel, wordt de financiële begroting bepaald en de positionering van de NFV verdiept. De route leidt uiteindelijk naar mei 2017. In die maand vindt de NFV-ledenvergadering plaats en zal het bestuur de plannen aan de leden ter goedkeuring voorleggen. Seip: “Zij beslissen uiteindelijk of dit doorgang kan vinden of niet. Maar wij als bestuur zijn ervan overtuigd dat de verandering zoals geschetst noodzakelijk is voor de verdere toekomst en het bestaansrecht van de vereniging.”

Franchise+ Franchiseplus
Redactie
Bekijk ook

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.