NFV: Herzie de huidige concept NFC

In de consultatieperiode heeft de NFV veel reacties ontvangen van leden op de concept NFC. Op basis van die reacties is ook de koepelorganisatie in de pen geklommen en heeft het een reactie geformuleerd richting het Ministerie van Economische zaken.

Behalve een Engelse vertaling en de reactie rondom het wettelijke kader (zoals hierboven beschreven) is de NFV van mening dat de NFC zich moet verhouden tot de internationale codes en wet- en regelgeving inzake franchising om Nederland aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor internationale formules die Nederland kiezen als (hoofd)vestiging voor hun operatie. Ook vindt de NFV dat de ‘tone of voice’ in de NFC zou moeten worden aangepast. “Franchise is een ondernemingsvorm waarin twee zelfstandige ondernemers met elkaar samenwerken om samen sterker te staan dan alleen. In de samenwerking hebben beide partijen taken en verantwoordelijkheden om tot een win-win met de formule te komen. Vanuit positieve verwachtingen gaan partijen de samenwerking aan. De concept NFC weerspiegelt een negatieve grondhouding ten opzichte van elkaar. Deze teneur doet geen recht aan de samenwerkingen, resultaten en omvang in franchise. En veroorzaakt een bureaucratisering en verzwaring door regelgeving waar mogelijke problemen niet representatief zijn voor de gehele sector”, aldus de NFV.

Diversiteit

Ook zou er volgens de brancheorganisatie meer aandacht moeten zijn voor de diversiteit van de franchisesector. “Met het samenwerkingsmodel franchise werken grote en kleine ondernemingen en formules en aan franchisenemerszijde zowel zzp’ers als miljoenenbedrijven. De NFC lijkt nu een oplossing te willen forceren voor vraagstukken op formuleniveau. Dit is niet gewenst en niet representatief voor de totale franchisepraktijk die actief is in verschillende branches. Een NFC moet van toepassing kunnen zijn in alle sectoren en zowel in grote als kleine bedrijven.” De NFV is verder groot voorstander van een beknopte Code die zich beperkt tot gedrag en het aangeven van onderwerpen waarover men met elkaar afspraken kan maken. “Nu is het document omvangrijk en mede daardoor voer voor juristen. Bovendien is de Code voor mkb-ondernemers op deze manier onoverzichtelijk en onwerkbaar.” In de NFC zijn volgens de NFV bovendien veel clausules met open normen en een beroep op redelijkheid en billijkheid opgenomen. “Vooral juristen verwachten door deze clausules dat deze concept NFC eerder meer geschillen dan minder geschillen zullen veroorzaken omdat deze onderwerpen bij verschil van mening en inzicht tot vele vragen, discussies en juridische strijd kunnen leiden. Ons advies: een NFC moet vooral meer duidelijkheid geven.” Daarbij moet de balans tussen de rechten en plichten van de franchisegever en franchisenemer in de ogen van de NFV worden aangepast. “De concept NFC legt veel taken en verantwoordelijkheden bij de franchisegever en rechten bij de franchisenemer.

Draagvlak

“In zijn algemeenheid wordt er vanuit franchisegevers overwegend negatief gereageerd op de concept NFC. Dit betekent dat de concept NFC niet kan rekenen op het draagvlak dat noodzakelijk is voor een goed functionerende Code en geschillenbeslechting”, aldus de koepelorganisatie. Volgens de NFV hebben inmiddels diverse marktpartijen aangegeven zich mede te willen inzetten voor de samenstelling van een Code die wel tot meer draagvlak leidt. “NFV verzoekt de Schrijfcommissie om alle binnengekomen reacties en zienswijzen te inventariseren en in nadrukkelijke samenspraak met de sector te komen tot een meer uitgebreide en divers samengestelde commissie die de huidige concept NFC compleet herziet.”

Activiteitenkalender

14 september: Bijeenkomst bij Google ‘Is uw organisatie E-commerce proof?’
15 september: Masterclass Franchise i.s.m.  onze geassocieerde leden Ludwig & Van Dam advocaten, Flynth en Visie op Zaken
22 september: Financieel Economisch Platform i.s.m. Claassen, Moolenbeek & Partners
6 oktober: Juridisch Platform
19 oktober: Masterclass Werving en Selectie met Customerfactory
26 oktober: Workshop nieuwe formules (niet-leden, aspirant leden, aanvragers en bestellers praktijkgids)

+

Lees meer over:
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur