NFV aan het woord: Fortune hot drinks NFV Keurmerklid

Vanaf haar oprichting in 1972 heeft de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) duidelijke eisen geformuleerd waaraan haar leden moesten voldoen, alvorens zich volwaardig lid te mogen noemen. Het stellen van al die eisen heeft als doel de kwaliteit van franchiseformules te verhogen. Naast een goedgekeurd franchisecontract (waarin een evenwichtige verdeling van rechten en plichten) wordt er onder andere gekeken naar de continuïteit van het concept, de verdiencapaciteit van en de communicatie met de franchisenemers, de financiële situatie (balans en W/V-rekening) en de bescherming van de formule tegen plagiaat. Voorts dient de Europese Erecode inzake Franchising te worden onderschreven.

Inmiddels zijn er vele formules die al jarenlang aan al deze eisen voldoen en ook iedere vijf jaar de hertoetsing hebben doorstaan. Deze formules verdienen echter een extra pluim, omdat zij gedurende een langere periode op een substantiële schaal professioneel en succesvol als formule hebben geopereerd.

Daarom heeft de NFV ruim vijf jaar geleden het zogenaamde 'Keurmerk Lidmaatschap' in het leven geroepen. Formules die ondermeer langer dan tien jaar succesvol franchisen, een behoorlijke schaalgrootte hebben bereikt, voldoen aan extra eisen ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit en waarbij tevens de communicatie met en de verdiencapaciteit van de franchisenemers goed is geregeld, mogen zich na een uitgebreide toetsing keurmerklid noemen. Op onze website www.nfv.nl zijn al deze criteria te vinden. Het gaat om objectief vast te stellen criteria, dus niet om subjectieve meningen van bij de formule betrokken personen.

Op de algemene ledenvergadering afgelopen mei is Fortune hot drinks als 62ste keurmerklid toegetreden tot deze hoogste categorie. Daarnaast is van de huidige keurmerkleden Bruna er als eerste formule in geslaagd door de vijfjaarlijkse hertoetsing te komen. Als winnaar van de NFV Franchise Trofee 2010 heeft Bruna natuurlijk al blijk gegeven van professioneel en succesvol franchisen.  

Nieuw boek uit met als titel 'Franchise, soft of hard'

In de Ton Vervoort serie verscheen dinsdag 23 juni jl. het vierde boek met de titel 'Franchise, soft of hard'. Dat gebeurde op de druk bezochte NFV-Themadag over de nieuwe Groepsvrijstellingsverordening, waarin geassocieerd lid mr. Patricia Hamelberg (CMS Derks Star Busmann advocaten) de nieuwe Groepsvrijstellingsverordening op zeer verhelderende wijze vergeleek met de oude verordening. Het was dan ook Patricia Hamelberg die uit handen van NFV-directeur Jos Burgers het eerste exemplaar mocht ontvangen.

Naast een aantal praktijkcases bevat het boek een door de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de NFV ontwikkelde methode om te meten hoe soft of hard een franchiseformule is.  Door zelf de betreffende enquête in te vullen en de daaraan verbonden punten per vraag op te tellen, weet men waar de formule staat. Voorts zijn er nog een aantal hoofdstukken van deskundigen uit de praktijk, waaronder Jan Bezemer en Adriaan de Man. Het boek is bij de NFV te bestellen voor € 29,90 inclusief verzendkosten.

 

Lees meer over:
NFV
NFV