Herziening Erecode: ook oog voor e-commerce

De Europese Erecode Inzake Franchising is herzien. Het document dat werd geïntroduceerd in 1972 en 1992 voor het laatst is aangepast geeft nu meer uitleg over het begrip ‘knowhow’ en heeft meer oog voor e-commerce.

De NFV-leden hanteren al sinds vele jaren de Erecode. Het document is door de Europese Franchise Federatie in samenwerking met de Europese Commissie in 1972 opgesteld. De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. “De Erecode is een soort gedragscode, geen formele wet”, zegt Jos Burgers van de NFV. Hij zegt dat de landen die de erecode hanteren zelf verantwoordelijk zijn voor de promotie van de Code. “De meeste belangenorganisaties doen dat door de leden de Code te laten onderschrijven. Dit houdt zoveel in dat zij de Erecode vermelden in hun franchisecontracten en de beginselen toepassen in iedere fase van de franchisesamenwerking, pre-contractueel, contractueel en post-contractueel.”

Extensies

De Erecode is een algemeen document dat voor alle landen hetzelfde is. Daarnaast zijn er soms per land zogenoemde extensies. “Dit zijn aparte bepalingen, bijvoorbeeld op het gebied van de informatieverplichting met betrekking tot het bedrijf en de financiële positie van de franchisegever”, aldus Burgers. Hij merkt op dat de herziende versie van de Erecode een aantal kleine wijzigingen en aanvullingen bevat. “Het document is geactualiseerd, gewoon met de tijd meegegaan zou je kunnen zeggen. Dat geldt bijvoorbeeld voor passages over e-commerce die zijn opgenomen.” Zo wordt nu vermeld dat franchisegevers toekomstige franchisenemers dienen te informeren over zijn ‘commerciële en/of verkoopbeleid’ via internet. Ook moet de franchisegever de belangen van de formule bewaken bij ontwikkeling van zijn online commerciële en/of verkoopbeleid. “Specifiek voor de Nederlandse markt is daarbij nog een extra extensie opgenomen; bedrijven die ook een e-commercebeleid ontplooien moeten informatie verstrekken over verdere distributiekanalen cq distributievormen van de producten of diensten”, aldus Burgers. Naast de aanvullende passages over e-commerce is vooral ook de term ‘knowhow’ verder uitgediept in de herziening van de Erecode. “Dit heeft voor zowel de franchisegever als de franchisenemer consequenties. Zo moet de franchisegever knowhow met voldoende middelen, informatie en training beschikbaar stellen of overdragen aan de franchisenemer. Ook is de franchisegever vervolgens verantwoordelijk voor de controle op het juiste gebruik van die knowhow”, aldus Burgers. Andere aanvullende punten op dit gebied zijn de verplichting van de franchisegevers om feedback van franchisenemers aan te moedigen met als doel de overgedragen informatie en/of ter beschikking gestelde knowhow te onderhouden en verder te ontwikkelen. Ook dient men in de pre-contractuele, de contractuele en de post-contractuele fase te pogen om ieder verkeerd gebruik, of de overdracht van de knowhow aan concurrerende formules te voorkomen teneinde benadeling van de belangen van de formule te vermijden. Voor de franchisenemers geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor de knowhow en andere wezenlijke informatie met betrekking tot de franchise, verstrekt door de franchisegever, niet aan derden bekend te maken, noch gedurende, noch na afloop van het franchisecontract.

Geschil

Behalve de aanvullingen in de individuele verplichtingen rondom knowhow zijn er ook in de gezamenlijke verplichtingen enkele wijzigingen aangebracht.” Dit is vooral op het gebied van de geschillenbeslechting”, weet Burgers. Hij doelt op het punt waarin staat dat de partijen na mislukte pogingen door middel van directe onderhandelingen een geschil op te lossen, zich, indien passend, te goeder trouw te wenden tot mediation alvorens over te gaan naar de gewone rechter of arbitrage die is goedgekeurd door de landelijk franchiseorganisatie die bij de Europese Franchise Federatie (EFF) is aangesloten. Daarnaast moeten alle wervingsadvertenties en reclamemateriaal waarin direct of indirect wordt verwezen naar resultaten, cijfers of de te verwachten inkomsten voor de individuele franchisenemers objectief en niet misleidend zijn. Voor kandidaat-franchisenemers geldt dat die zelf verantwoordelijk zijn voor het zorgvuldig analyseren van de inhoudelijke informatie met betrekking tot de franchiserelatie, inclusief de mogelijkheid adequaat professioneel advies in te winnen voordat de franchiseovereenkomst wordt getekend.

Up-to-date

Burgers merkt op dat de Erecode met deze herziening weer helemaal up-to-date is. “De Code werkte al prima, met de aanscherpingen zal dat alleen maar beter gaan. Bovendien zien wij dat het belang van het document toeneemt, in veel rechtspraken wordt gerefereerd aan de Erecode.”

EFF

De Europese Franchise Federatie is een non-profitorganisatie die de belangen van zowel franchisenemers als franchisegevers behartigt. Hiervoor ziet de federatie toe op wetsvoorstellen van de Europese Commissie en laat het waar nodig haar stem horen door bijvoorbeeld de betekenis en het economisch potentieel van commerciële franchising te beschrijven. De overdracht van kennis naar alle leden en het ontwikkelen van een collectief is een andere belangrijke doelstelling van de EFF. Echter de Europese Erecode inzake franchising, die gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers beschrijft, is de kern van hetgeen de federatie bezighoudt. De Code dateert uit 1972, de afgelopen achttien maanden is er gewerkt aan een nieuwe, actuelere versie. 

Willem Spierenburg nieuw bestuurslid

Hij was al voorgedragen maar nu is het officieel. Willem Spierenburg van Ahold is nieuw bestuurslid van de NFV. Vanwege een functiewisseling binnen Ahold neemt hij taken over van Maarten Schoonus, die nu vaak in het buitenland is. Willem Spierenburg is tevens een kandidaat voor de Raad Franchise Overleg en de Policy Board van de European Franchise Federation namens de NFV. Met alle ontwikkelingen in franchise moet hij samen met de andere bestuursleden de nieuwe strategie van de NFV vorm en inhoud gaan geven.

Agenda

Internationaal Franchise Congres
16 & 17 maart
Londen

Algemene ledenvergadering 
23 mei

Kijk voor alle actuele workshops en masterclasses op de website van de NFV. 

Lees meer over:
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.