Werkhervattingskas

Bent u een werkgever? Dan ontvangt u aan het einde van ieder jaar de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Het is van groot belang dat u deze beschikking tijdig én goed controleert. Bij een relatie van ons waren fouten gemaakt met grote financiële gevolgen. Mocht u fouten of onduidelijkheden aantreffen in uw beschikking WHK, dan heeft u 6 weken de tijd om bezwaar tegen deze beschikking aan te tekenen.

3 soorten premies

Op de beschikking staan 3 soorten premies, de WGA-vast, de WGA-flex en de ZW-flex. Met deze laatste twee premies zijn werkgevers voortaan verantwoordelijk voor ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun tijdelijk personeel.

Controle van uw premies

U dient onder andere te controleren of uw bedrijf in de juiste sector is ingedeeld, of u terecht bent aangemerkt als kleine, middelgrote of grote onderneming en of de loonsom juist is vastgesteld. Als de gedifferentieerde premie boven het minimum is vastgesteld, controleer dan of de Ziektewet en WGA uitkeringen die hebben geleid tot verhoging van de premie terecht aan u zijn toegerekend.

Vraag de Belastingdienst om een specificatie (instroomlijsten) van de aan u toegerekende uitkeringslasten, zodat u zelf kunt controleren of er wellicht ten onrechte uitkeringen aan (ex) werknemers zijn meegenomen in de berekening van de gedifferentieerde premie WHK.

Maak altijd bezwaar als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens. Kleine werkgevers hoeven niet te controleren of de schadelast terecht aan hen is toegerekend, zij betalen een sectorpremie.

Wel of geen eigenrisicodrager worden?

Dankzij de invoering van de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) is het mogelijk om eigenrisicodrager te worden. U betaalt de bovenstaande 3 premies dan niet meer aan UWV maar veelal een lagere premie aan een verzekeraar. Dit betekent voor u de mogelijkheid om premie te besparen en zelf de regie op de re-integratie te laten uitvoeren in plaats van het UWV. In veel gevallen een prima alternatief voor het UWV want een eigenrisicodrager heeft wel grip op zieke (ex-) medewerkers en dus op de premie.

Informeren en aanvragen

Laat u goed informeren over het eigenrisicodragerschap. Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn. Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

Guus Mineur
SuperGarant Verzekeringen
Reacties: guus.mineur@supergarant.nl