Revolutie: omgekeerde bewijslast bij prognoses

Per 1 juli 2016 is de wet over acquisitiefraude in werking getreden. Doel en strekking van deze wet is om een onjuiste voorstelling van zaken bij werving tegen te gaan. 

De Minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd hoe deze wet bij franchiseverhoudingen geïnterpreteerd moet worden. Verduidelijkt is dat de prognoseproblematiek bij franchiseverhoudingen ook onder de nieuwe wet valt. De Minister heeft daarbij expliciet aangegeven dat de wet op franchiseverhoudingen van toepassing is.

Acquisitiefraude 

Van acquisitiefraude is sprake bij:

  • misleidende mededelingen;
  • waarbij essentiële informatie wordt weggelaten, verborgen wordt gehouden, of op onduidelijke wijze wordt gepresenteerd;
  • terwijl die informatie nodig is om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

Als er sprake is van acquisitiefraude, dan heeft dit omkering van de bewijslast tot gevolg. Op deze manier heeft de wetgever dus ook aan franchisenemers bescherming willen bieden die het slachtoffer van verkeerde prognoses zijn. Acquisitiefraude is een vorm van een onrechtmatige daad en heeft schadeplichtigheid tot gevolg. Daarnaast is acquisitiefraude strafbaar gesteld. 

Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat met de invoering van deze regeling van acquisitiefraude de franchisenemer hier jegens de franchisegever bescherming aan kan ontlenen. Als voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst door de franchisegever een ondeugdelijke prognose verstrekt wordt, dan heeft de franchisenemer het voordeel van de bewijslastomkering. Tevens kan een franchisenemer gerichter strafrechtelijke aangifte doen. 

De juridische instrumenten zoals dwaling en bedrog zijn soms lastig te bewijzen. De franchisenemer moet dan in de regel aantonen dat er sprake is van opzet of wetenschap van de franchisegever van de ondeugdelijke prognose. Bovendien hebben bedrog en dwaling tot gevolg dat de overeenkomst vernietigd kan worden, waarbij alle prestaties over en weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Schadevergoeding is niet altijd vanzelfsprekend. Over deze problematiek wordt veel geprocedeerd.

Met de nieuwe wet hoeft de franchisenemer alleen maar acquisitiefraude te stellen, terwijl de franchisegever dan overtuigend moet aantonen dat de prognose deugde. De franchisenemer hoeft dus niet aan te tonen dat de prognose niet deugde, maar de bewijslast wordt omgekeerd; de franchisegever moet aantonen dat hij zijn huiswerk naar behoren heeft gemaakt. Slaagt de franchisegever hier niet in, dan is er sprake van een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad impliceert ook de verplichting tot vergoeding van schade. De nieuwe wet dicteert dus ook een grotere verantwoordelijkheid en zorgplicht voor bij het afgeven van prognoses door veel franchisegevers.

De wet is op 1 juli 2016 in werking getreden, dus prognoses die vanaf dat moment verstrekt zijn kunnen onder de nieuwe wettelijke regeling vallen. Aan franchisenemers zijn dus belangrijke juridische instrumenten toegekend die hun rechtspositie bij prognoseproblematiek aanzienlijk versterken. Franchisegevers zullen extra zorgvuldig dienen te zijn bij het verstrekken van een prognose, en hun hele pré-contractuele (en contractuele) traject goed op orde dienen te hebben. 

Theodoor Ludwig
Ludwig & Van Dam franchise advocaten

Theodoor Ludwig

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr Th.R. Ludwig