Onmiddellijke informatieverplichtingen franchisegevers bij werking Wet Franchise

Zodra het aangenomen wetsvoorstel in werking treedt heeft het onmiddellijk effect op franchiseovereenkomsten die nu al bestaan. Het plan is dat de Wet franchise per 1 januari 2021 in werking treedt, zodat de vraag is of de informatiestromen juridisch optimaal zijn ingericht.

Een voorbeeld van de informatieplicht bij lopende franchiseovereenkomsten is de verplichting van de franchisegever om verantwoording af te leggen over de aanwending van de financiële bijdragen die franchisenemers betaald hebben. Door middel van deze verplichting kan de franchisenemer tot op zekere hoogte nagaan of de gevraagde bijdragen niet onredelijk hoog zijn. Franchisenemers zouden dan het "teveel" betaalde terug kunnen vorderen. 

Een ander voorbeeld is de verplichting van de franchisegever om bepaalde informatie te verstrekken, waarvan de franchisegever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is met het oog op het uitvoeren van de franchiseovereenkomst door de franchisenemer. Het gaat hier dus om situaties van reeds bestaande franchiseovereenkomsten. Beoogd is de franchisenemer tijdig de nodige transparantie te bieden omtrent bepaalde (voorgenomen) handelingen van en ontwikkelingen bij de franchisegever. Dan kan de franchisenemer zich daarop tijdig voorbereiden, bijvoorbeeld door zo nodig nadere informatie of overleg te vragen en tijdig eventueel noodzakelijke aanpassingen in de eigen bedrijfsvoering door te voeren of eventuele financiële reserveringen te doen.

De door de franchisegever te verschaffen informatie dient op een zodanige manier verstrekt te worden, dat die informatie toegankelijk is en blijft voor de andere franchisenemer, zolang dat het doel dient. De te verstrekken informatie dient ook voor de gemiddelde franchisenemer binnen de betreffende keten duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig geformuleerd en vormgegeven zijn. 

Lang niet alle franchiseorganisaties hebben in beeld welke informatie op welk moment gedeeld moet worden. Soms betreft het dermate belangrijke bedrijfsgeheimen dat het onwenselijk is de franchisenemers in een (te) vroeg stadium te informeren. Het lijkt erop dat veel franchisegevers haast zullen moeten maken met het inrichten van de juridische informatiestromen. Voortvarendheid is geboden nu 1 januari 2021 snel dichterbij komt.

Mr. A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten
dolphijn@ludwigvandam.nl

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr A.W. Dolphijn
CAPTCHA