Hoofdlijnen concept wetsvoorstel franchise

Op 12 december 2018 is een tweede ambtelijk concept wetsvoorstel van de Wet Franchise gepresenteerd. Een eerder concept wetsvoorstel, dat op 12 april 2017 gepubliceerd was, lijkt daarmee vervangen.

De hoofdlijnen van het concept wetsvoorstel d.d. 12 december 2018 zijn de volgende:

Precontractuele fase: Afkoelingsperiode en informatieplicht bij aangaan franchiseovereenkomst 

Minstens vier weken voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst (of daarmee onlosmakelijk verbonden overeenkomst) dient de franchisegever alle mogelijk relevante informatie aan de aspirant franchisenemer mededelen. Binnen vorenbedoelde termijn van vier weken mag de voorgestelde samenwerking niet gewijzigd worden.

Onder deze informatieplicht van de franchisegever valt niet alleen het verschaffen van de te sluiten franchiseovereenkomst, maar bijvoorbeeld ook de financiële gegevens met betrekking tot de beoogde locatie van de franchiseonderneming en de door de aspirant franchisenemer te verrichten investeringen. 

Zorgplicht: Bijstand en overleg gedurende de franchiseovereenkomst 

De franchisegever is verplicht om aan de franchisenemer bijstand alsmede de commerciële en technische ondersteuning te verschaffen. Ter zake door de franchisegever opgedragen verplichte inkoop geldt dat de inkoopvoorwaarden marktconform dienen te zijn. Tussen franchisegever en franchisenemer dient minstens eenmaal per jaar overleg gevoerd te worden over de samenwerking.

Tussentijdse wijzigingen: Instemming bij aanzienlijke wijzigingen franchiseovereenkomst 

Na aanvang van de franchiseovereenkomst mogen aanzienlijke wijzigingen in de franchiseovereenkomst alleen met instemming van (tweederde van het vertegenwoordigingsorgaan van) de franchisenemer worden doorgevoerd.

Ook als de franchisegever een formule gaat exploiteren, die geheel of grotendeels
overeenkomt met de franchiseformule die de franchisenemers exploiteren, is instemming zijdens de franchisenemers vereist.

Beëindiging: Goodwill-vergoeding bij einde franchiseovereenkomst 

De franchiseovereenkomst dient een regeling over goodwill voor de franchisenemer te bevatten.

Overgangsregeling 

Het eerste concept wetsvoorstel bepaalde dat de werking van de regering ingaat voor nieuw te sluiten franchiseovereenkomsten en voor bestaande franchiseovereenkomsten vijf jaar na invoering van de wet. Het tweede concept wetsvoorstel geeft hierover (nog) geen termijn.

Conclusie 

Het concept wetsvoorstel zal forse impact hebben op de verhouding tussen de franchisegever en de (aspirant) franchisenemer.

Mr. A.W. Dolphijn
Franchiseadvocaat
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten
dolphijn@ludwigvandam.nl

A.W. Dolphijn

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr A.W. Dolphijn
CAPTCHA