Het wetsvoorstel franchise: inspraak is nog mogelijk

Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangekondigd een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen, waardoor de Nederlandse Franchise Code een wettelijke basis krijgt. In het wetgevingsproces hebben betrokken partijen een laatste kans om hun stem te laten horen over de regelgeving.

Minister Kamp en de fracties van onder meer PvdA, SP en PVV willen ervoor zorgen dat de Nederlandse Franchise Code (NFC) door de hele sector wordt toegepast en dat de sector deze zelfregulering zelf ter hand gaat nemen. Daarom kondigde de minister afgelopen februari aan de mogelijkheid te verkennen om de NFC te verankeren in de wet. Op 12 oktober jongstleden heeft de minister laten weten dat hij - op verzoek van de PvdA en SP - nog voor de verkiezingen in maart een wetsvoorstel wil indienen, of anders voor de zomer van 2017.

De kritiek van de franchisegevers op de code is tweeledig: de voorgestelde code is te veel een keurslijf en te weinig een gedragscode. Tevens is het te veel een ‘supermarktcode’ die niet aansluit bij sectoren als de horeca, dienstverlening of de kleinere en softere franchiseformules. De administratieve lasten van de code drukken te zwaar op de kleinere formules en beperken de groei en innovatie voor alle formules. Op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV), afgelopen juni, stemden daarom op twee leden na alle aanwezigen tegen de code in de huidige vorm. Een ander zwaarwegend kritiekpunt is dat de code het een stuk moeilijker maakt om een nieuwe formule te starten.

Consultatieronde

De voorgestelde wetswijziging houdt in dat een franchiseovereenkomst - net als een agenturenovereenkomst - een eigen plek krijgt in titel 7 van het Burgerlijk Wetboek. Via een delegatiebepaling in de wet, die verwijst naar een Algemene Maatregel van Bestuur krijgt de NFC een officiële plek in de regelgeving. De verplichtstelling houdt in dat de code in plaats van vrijwillig tot algemeen uitgangspunt wordt verklaard. De minister wil daarmee de franchiserelatie verstevigen en een wettelijke basis geven.

Voor het wetsvoorstel naar de Kamer kan, vinden een aantal consultatieronden plaats. Als de minister het wetsvoorstel in maart in de Tweede Kamer wil hebben, zal naar verwachting het wetsontwerp in december al moeten worden voorgelegd aan interne wetgevingscommissies en ACTAL, het adviesorgaan dat onder meer kijkt naar de administratieve lasten. Daarna wordt het voorstel voorgelegd voor een publieke consultatieronde op www.internetconsulatie.nl.

Belangengroepen, brancheorganisaties en formules die vinden dat de nieuwe wet en de voorgestelde franchisecode onvoldoende oog heeft voor hun situatie kunnen hierbij hun stem laten horen. In de Memorie van Toelichting moet het ministerie daarna aangeven in hoeverre deze argumenten zijn meegewogen. Na deze consultatieronde gaan het wetsvoorstel, de toelichting, de NFC voor advies naar de Raad van State. Na inhoudelijke behandeling in de ministerraad gaat het wetsvoorstel vervolgens ter goedkeuring naar de Tweede Kamer.

Lees meer over:
Hans Pieters Hans Pieters
Financieel journalist en ondernemer