Succesvol procederen: Hoe doe je dat?

Als u op het punt staat een franchiseovereenkomst aan te gaan denkt u vast niet aan gerechtelijke procedures. Hopelijk zult u daar nooit in verzeild raken maar uitgesloten is het niet. De laatste jaren wordt in toenemende mate geprocedeerd tussen franchisegevers en hun franchisenemers.

De uitkomsten van procedures zijn tot op zekere hoogte onvoorspelbaar, een procedure blijft immers mensenwerk en is geen wiskundige aangelegenheid. Hieronder volgen enige voorbeelden van recente vonnissen met positieve uitkomsten voor franchisenemers!

Vordering franchisegever tot ontruiming afgewezen

In een kort geding vorderde de franchisegever (landelijke bakkerijketen) ontruiming van de door franchisenemer gehuurde locatie vanwege een betalingsachterstand van ruim 100.000 euro voor huurpenningen, franchise fee en inkoopvergoedingen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af omdat die achterstand al bestond toen de franchiseovereenkomst tegen de einddatum had kunnen worden opgezegd. Aangezien de franchisegever van die opzegmogelijkheid geen gebruik had gemaakt, is bij franchisenemer het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat de franchiseovereenkomst niet zomaar vanwege de reeds bestaande betalingsachterstand (alsnog) zou worden opgezegd. Vanwege dat gewekte vertrouwen treft de opzegging van de franchiseovereenkomst geen doel en loopt deze gewoon door. Ook de vordering tot ontruiming van de gehuurde locatie wordt daarom afgewezen!

Beroep franchisegever op non-concurrentie beding afgewezen

In deze zaak had franchisegever (landelijke bakkerijketen) de franchiseovereenkomst en (onder)huurovereenkomst met de franchisenemer opgezegd. Ex-franchisenemer wilde na het einde van de samenwerking op deze locatie zijn bakkerswinkel onder eigen naam voortzetten. Franchisegever verzette zich hiertegen en beriep zich op het non-concurrentie beding op grond waarvan franchisenemer gedurende één jaar na beëindiging van de samenwerking geen concurrerende activiteiten op de locatie mocht  uitoefenen.
Hoewel franchisegever geen nieuwe franchisenemer in het betreffende rayon zou aanstellen, stelde zij belang te houden bij naleving van het non-concurrentie beding ter voorkoming van concurrentie aan haar franchisenemers. De voorzieningenrechter wijst het beroep op het non-concurrentiebeding af nu enerzijds in het rayon geen nieuwe franchisenemer zou worden aangesteld en de vrees voor  concurrentie dus ongegrond was en anderzijds de ex-franchisenemer groot belang heeft bij voortzetting van een bakkerswinkel onder eigen naam omdat in het gehuurde door hem voor ruim 130.000 euro was geïnvesteerd en die investeringen in één klap waardeloos zouden worden indien ex-franchisenemer het gehuurde zou moeten verlaten. Op grond van de redelijkheid en billijkheid wordt de franchisenemer ontheven uit het non-concurrentiebeding.

Vordering franchisegever tot betaling achterstallige facturen afgewezen

In hetzelfde kort geding als hiervoor vorderde franchisegever ook betaling van ruim 50.000 euro voor openstaande - onbetwiste - facturen. Ex-franchisenemer beriep zich als verweer op vernietiging van de franchiseovereenkomst op grond van dwaling en bedrog nu franchisegever onjuiste omzetprognoses had verstrekt en ook onvoldoende informatie had gegeven over de reden van beëindiging van de franchiseovereenkomst met de voorganger van ex-franchisenemer.  De voorzieningenrechter oordeelt dat niet valt uit te sluiten dat het beroep op dwaling of bedrog kan slagen. Gezien de criteria voor toewijsbaarheid van een geldvordering in kort geding (de geldvordering moet tenminste met voldoende zekerheid vaststaan) oordeelt de voorzieningenrechter dat vooruitlopend op de uitkomst van een bodemprocedure (waarin het beroep op dwaling en bedrog wordt onderzocht) er geen aanleiding is om de vordering tot betaling van openstaande facturen toe te wijzen. De geldvorderingen worden afgewezen!

Succesvol beroep franchisenemer op dwaling vanwege ondeugdelijke prognoses

In deze zaak oordeelde de rechtbank dat franchisenemer heeft gedwaald bij het aangaan van de franchiseovereenkomst. Deze dwaling was veroorzaakt doordat de franchisegever, een grote landelijke supermarktorganisatie, voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst een te rooskleurige omzetprognose heeft afgegeven die in de praktijk niet haalbaar was gebleken. Daarbij speelde een belangrijke rol dat de franchisegever geen duidelijke verklaring heeft kunnen geven voor het verschil tussen een intern gehouden initiële (eerste) prognose (met een aanzienlijk lagere omzetverwachting) en de later aan de franchisenemer verstrekte (tweede) prognose die aanmerkelijk rooskleuriger was dan de eerste. Het beroep van franchisenemer op dwaling slaagt en franchisegever wordt veroordeeld tot vergoeding van de door franchisenemer geleden schade!

Succesvol beroep franchisenemer op financieringsvoorbehoud

In deze zaak had een franchisenemer een huurovereenkomst gesloten met een verhuurder, waarbij een voorbehoud was gemaakt ten aanzien van de financiering van de nog op te richten franchiseonderneming. Franchisenemer krijgt een financieringsvoorstel van de bank. Dat voorstel houdt in dat franchisenemer een aanzienlijk bedrag uit eigen vermogen dient in te brengen en een extra hypotheek dient te vestigen op zijn woning. Aan die voorwaarden wil franchisenemer niet voldoen en hij beroept zich daarom op het financieringsvoorbehoud waardoor de huurovereenkomst niet tot stand komt. De verhuurder vordert nakoming en schadevergoeding stellende dat de franchisenemer ten onrechte het financieringsvoorbehoud heeft ingeroepen. De rechter wijst de vorderingen af en oordeelt dat het beroep van de franchisenemer op het financieringsvoorbehoud naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is!

Uit het voorgaande blijkt dat franchisenemers geregeld succesvol zijn in gerechtelijke procedures. Hopelijk zult u nooit in een procedure terechtkomen. Mocht dat wel het geval zijn, dan hoeft u dus niet te wanhopen. Veel succes met uw startende onderneming!

Mr. C.M. (Kees) Kan
www.franchisehulp.nl 
www.kv-advocaten.nl 

+

Kees Kan Kees Kan
Advocaat

Volt Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, franchiserecht, arbeidsrecht, erfrecht, echtscheidingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. 

Stel je vraag aan Kees Kan
CAPTCHA