Precontractuele informatie 

Op 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. De Wet Franchise beoogt de positie van de franchisenemer ten opzichte van zijn franchisegever te versterken. Daartoe zijn bepalingen opgenomen die zien op de precontractuele uitwisseling van informatie. De wet beoogt die uitwisseling te verbeteren. 

Franchiseovereenkomsten die worden gesloten op basis van gebrekkige informatie leiden immers al snel tot conflicten. De verwachting is dat met een betere informatievoorziening kandidaat-franchisenemers beter kunnen besluiten om wel of geen franchiseovereenkomst aan te gaan. Maar om welke informatie gaat het?

Welke informatie?

Krachtens artikel 7:913 van de Wet Franchise dient franchisegever in de precontractuele fase een omvangrijke hoeveelheid informatie te verstrekken aan de kandidaat-franchisenemer. Het betreft:

  • het ontwerp van de franchiseovereenkomst inclusief alle bijlagen
  • een weergave van de door franchisenemer te betalen vergoedingen, opslagen of andere financiële bijdragen of van hem verlangde investeringen
  • informatie over de mate waarin en wijze waarop de franchisegever, al dan niet via een afgeleide formule, in concurrentie kan treden met de franchisenemer
  • voor zover beschikbaar: financiële informatie over de beoogde franchisevestiging of financiële gegevens van één of meer door de franchisegever vergelijkbaar geachte vestigingen
  • alle overige informatie waarvan franchisegever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Het verstrekken van de volledige franchiseovereenkomst lijkt vanzelfsprekend, maar niet zelden worden onvolledige franchiseovereenkomsten getekend of ontbreken bijlagen waardoor geen volledig beeld ontstaat. Franchisegever dient de “tekenklare” versie inclusief alle bijlagen te verstrekken. Onder die bijlagen worden ook begrepen addenda of andere documenten waarin afspraken zijn vastgelegd. Op die wijze krijgt een kandidaat-franchisenemer alle relevante informatie zodat hij na ondertekening van de franchiseovereenkomst niet kan worden overvallen met onverwachte verplichtingen.  

De verplichting van franchisegever tot het doen van opgave van alle te betalen vergoedingen, opslagen, financiële bijdragen of verlangde investeringen zorgt voor een volledig inzicht in de  financiële verplichtingen. Het voorkomt dat dergelijke verplichtingen “verstopt” zijn in bijlagen (zoals bijvoorbeeld het handboek) of onopgemerkt blijven. Kandidaat-franchisenemers worden daardoor in staat gesteld nauwkeurige financiële exploitatieberekeningen te maken.

De verplichting om te informeren over concurrerende activiteiten van franchisegever zorgt ook op dit punt voor duidelijkheid vooraf. Niet zelden stellen franchisegevers dat zij gerechtigd zijn tot concurrerende activiteiten omdat die buiten de contractuele rechtsverhouding met franchisenemers vallen. In dat verband introduceert de Wet Franchise het begrip “afgeleide formule”. Te denken valt aan webshops of afgeleide modules met dezelfde uitstraling, merknaam of assortiment als die van de franchiseformule.

De verplichting om financiële gegevens te verstrekken betreft geen toekomstige, maar uitsluitend historische informatie. Het gaat dus niet om prognoses, maar wel om historische financiële informatie die beschikbaar is over een locatie. Daaronder vallen bijvoorbeeld in het verleden gerealiseerde omzet, verricht vestigingsplaatsonderzoek of onderzoek naar de lokale koopkracht of huurprijzen. Met kennisneming van historische informatie kan een kandidaat-franchisenemer beter geïnformeerd besluiten om wel of niet te contracteren. 

Als er geen historische financiële informatie beschikbaar is, dient franchisegever financiële gegevens te verstrekken over vergelijkbaar geachte vestigingen inclusief een toelichting waarom die ondernemingen vergelijkbaar met de beoogde franchisevestiging worden geacht. Gedacht kan worden aan omzet-informatie van een bestaande franchisevestiging in een stad met hetzelfde aantal inwoners als de stad van de beoogde vestiging. 

Als er ook geen informatie over vergelijkbare vestigingen beschikbaar is, dan kan franchisegever (dus) geen betekenisvolle financiële informatie over de beoogde franchisevestiging verstrekken. De afwezigheid daarvan impliceert een zeker risico en zal een kandidaat-franchisenemer extra behoedzaam maken bij zijn besluit om wel of geen franchiseovereenkomst aan te gaan.

Ten slotte is franchisegever verplicht alle overige informatie te verstrekken waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze van belang is voor een kandidaat-franchisenemer. Het betreft alle relevante informatie die niet onder de hiervoor genoemde informatie kan worden geschaard. Te denken valt aan bijzondere lokale omstandigheden zoals bouwplannen of de komst van een concurrent. 

Met de verbeterde informatiepositie is een kandidaat-franchisenemer beter in de gelegenheid om weloverwogen te besluiten over het aangaan van een franchiseovereenkomst. 

Termijn van beraad

Om te voorkomen dat een kandidaat-franchisenemer overhaast tot sluiting van een franchiseovereenkomst overgaat heeft de Wet Franchise bovendien een “termijn van beraad” verplicht gesteld. Deze termijn bedraagt minimaal vier weken en gaat lopen na de ontvangst van alle hiervoor genoemde precontractuele informatie. De termijn beoogt de kandidaat-franchisenemer in staat te stellen om, zonder druk te ervaren, de ontvangen informatie goed te bestuderen, te begrijpen en desgewenst nader onderzoek te verrichten. Daarmee is de kandidaat-franchisenemer ook in staat om invulling te geven aan zijn onderzoekplicht en bijvoorbeeld te voorkomen dat hij dwaalt bij het aangaan van een franchiseovereenkomst. 

Positieve signalen

De eerste signalen in de praktijk zijn positief. Franchisegevers verstrekken veelal de vereiste informatie gebundeld in een Precontractueel Informatie Document (“PID”) waarbij ook de termijn van beraad in acht wordt genomen. Kandidaat-franchisenemers worden zo in staat gesteld om de PID goed te bestuderen en weloverwogen te besluiten om wel of geen franchiseovereenkomst te sluiten. Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van de situatie van vóór de Wet Franchise! 

Kees Kan
Franchise advocaat Volt Advocaten

Lees meer over:
Kees Kan Kees Kan
Advocaat

Volt Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, franchiserecht, arbeidsrecht, erfrecht, echtscheidingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. 

Stel je vraag aan Kees Kan
CAPTCHA