NFV: De zomer van de Nederlandse Franchise Code

De zomer van 2015 staat voor franchise minnend Nederland in het teken van de Nederlandse Franchise Code (NFC). Deze nieuwe gedragscode moet een einde maken aan de veronderstelde ongelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer.

De definitieve presentatie ervan stond op 3 september gepland en is nu uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2015. Tot tevredenheid van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV).

De Franchise Code zag op 16 juni, in concept, het eerste levenslicht. Franchisegevers en franchisenemers hebben de hele maand daarna, tot en met 28 juli, de tijd gehad om hun mening te geven over de inhoud ervan. “En dat is volop gedaan”, weet Romana Engeman van de NFV. Ook richting de NFV, die met de leden op 29 juni bij Agri Retail samenkwam om de Code te bespreken. “Wij kunnen op grond van de opmerkingen op de concept NFC en de door onze leden ingediende analyses en documenten niet anders dan concluderen dat de gedragscode in de huidige vorm onvoldoende draagvlak heeft”, stelt Engeman. De NFV en haar leden willen zich volgens haar inzetten voor, en kunnen alleen instemmen met, een gedragscode en onderlinge geschillenbeslechting die in de breedte wordt gesteund. “Het opnieuw bevestigen van uitgangspunten, inhoud van de code, planning en samenstelling van de Schrijfcommissie is daarvoor noodzakelijk.”

Voor de gehele sector

Terug naar het begin. Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft op aandrang van de Tweede Kamer de franchisesector gevraagd om een franchisecode voor de gehele sector te ontwikkelen en een daaraan gekoppeld voorstel voor geschillenbeslechting. Als de sector deze zelfregulering goed realiseert ziet hij af van specifieke wet- en regelgeving. De afgelopen maanden is door een ‘Schrijfcommissie’ met daarin vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers onder coördinatie van het Ministerie van Economische Zaken intensief gewerkt aan deze NFC. De al jaren door de NFV en Europese Franchise Federatie (EFF) gehanteerde Europese Erecode voor Franchising was hierbij een belangrijk uitgangspunt. De vertegenwoordigers in de Schrijfcommissie zijn in het intensieve proces bijgestaan door denktanks van zowel de kant van de franchisegevers als van de franchisenemers.

Zelfregulering

Het uitgangspunt van de nieuwe code is zelfregulering. “We willen glans teruggeven aan de sector”, stelt Jos Boot tijdens de presentatie van de Code in Den Haag. Hij is directeur van The Read Shop en zit op persoonlijke titel namens de franchisegevers in de Schrijfcommissie. “De sector heeft de handen ineengeslagen en een nieuw, gemeenschappelijk normenkader ontwikkeld. Franchise is een ondernemingsvorm die is gebaseerd op samenwerken, vertrouwen en transparantie. En met wederzijdse rechten en plichten”, aldus Boot. Tijdens de presentatie van de NFC waren er echter ook kritische geluiden te horen. Zo vond een aantal aanwezigen het vreemd dat er geen Engelse vertaling van de Code beschikbaar was. Engeman: “Vanuit internationale formules die in Nederland actief zijn is verzocht om een Engelse versie van de concept NFC om deze te kunnen afstemmen met het moederbedrijf. De Schrijfcommissie besloot echter de concept NFC vooralsnog niet in het Engels te publiceren. “Dit lijkt geen recht te doen aan de omvang van de internationale business in Nederland en de beoogde werking van de NFC. Zowel voor internationale franchiseformules als voor de internationale franchisesector en zelfregulering is afstemming noodzakelijk.” Inhoudelijk was er al tijdens de presentatie discussie rondom het ontbreken van het wettelijke kader. Is dit nu wel of niet goed? Volgens Engeman zijn er veel vragen over de ‘status’ van een eventuele Code en hoe zij zou moeten werken. “In de reacties klinkt door dat partijen de concept NFC - in ieder geval in de huidige vorm - niet zullen onderschrijven. Ook vraagt men zich af hoe geschillenbeslechting zou moeten werken en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Het is volgens de NFV dan ook gewenst dat er duidelijkheid is over de status van een breed gedragen NFC en de aanpak van de geschillenbeslechting alvorens een NFC wordt vastgesteld en aangeboden aan de Minister van Economische Zaken.”

Vakantieperiode

Dit en andere punten bleken de opmaat voor een hete zomer rondom de NFC. “De periode van consultatie van zes weken in de vakantieperiode is veel te kort om te komen tot een inhoudelijk gedragen gedragscode”, stelt Engeman namens de NFV. Voor een Code die zelfregulering moet bevorderen is het volgens haar van belang dat deze voor de inwerkingtreding erkenning krijgt van de sector. “Dit betekent naar de mening van de NFV dat er meer tijd en aandacht gegeven moet worden aan echt draagvlak voor de Code.” En die krijgt de NFV en de sector nu. Het Ministerie van Economische Zaken besliste eind augustus dat de presentatie van een aangepaste code wordt uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2015. De belangrijkste reden? De hoeveelheid en de inhoud van de reacties die zijn ontvangen op de code. “De NFV hecht zeer aan draagvlak voor de NFC, die straks voor alle formules moet gaan gelden. Of partijen nu lid zijn van de NFV of niet, en ook als de samenwerking zelf een andere naam heeft dan franchising, maar het dat per saldo wel is, de NFV vindt dat ook deze partijen achter de nieuwe Code moeten staan.” Franchise is volgens haar immers een prachtig business-format dat tot veel ondernemerssucces heeft geleid. Zowel voor franchisegevers als voor franchisenemers. “De NFV maakt zich sterk voor het behoud van de ondernemingsvorm in een evenwichtige samenwerking met een respect voor ieders rechten en plichten. Franchise is in Nederland immers goed voor een omzet van ruim 31 miljard door 743 formules met bijna 30.000 vestigingen in zowel retail, horeca, dienstverlening als zorg. Wij hebben dan ook een beroep gedaan op de franchiseformules om hun verantwoordelijkheid te nemen in dit proces.”

+

Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.