NFV: Franchisemonitor 2012: hoe staan we ervoor?

Vanaf 1985 verzamelt de Nederlandse Franchise Vereniging cijfers over het aantal actieve franchiseformules, hoeveel eigen en hoeveel franchisevestigingen er zijn, hoeveel medewerkers daar werkzaam zijn en hoeveel omzet er is gehaald.

Het is dan interessant om te zien dat franchise als samenwerkingsvorm vanaf het meetmoment 1985 groei heeft laten zien. Daarvoor was er natuurlijk ook al groei, echter over die periode zijn er geen cijfers beschikbaar. Ultimo 2011 waren er 756 formules actief die met zo’n 30.000 franchisenemers en 250.000 medewerkers een omzet realiseerden van een kleine 32 miljard euro. Als we daar de in de eigen vestingen gerealiseerde omzet van zo’n 15 miljard euro bijtellen, gaat de teller toch richting de 50 miljard euro omzet. Het belang van franchise voor de Nederlandse economie is hiermee wel genoegzaam vastgesteld. Dit is de ene kant van het verhaal. De andere kant is het gegeven dat we de laatste jaren in een recessie zitten die weliswaar niet alle branches treft, maar wel degelijk invloed heeft op veel ondernemingen in Nederland en dus ook op franchiseondernemingen. In het jaar 2011 heeft franchise het nog best behoorlijk gedaan, gezien de cijfers van dat jaar. Hoe het in 2012 was zijn we nu aan het inventariseren. In de tweede week van januari hebben alle ons bekende in Nederland actieve franchiseformules onze formulieren ontvangen. Hoe meer formulieren wij op wat voor wijze dan ook retour krijgen, des te betrouwbaarder worden de uiteindelijke cijfers. Ik roep daarom dan ook niet alleen de NFV-leden op de formulieren in te vullen maar vooral ook de niet leden (een respons van 50%, dus een kleine 400 formules, moet mogelijk zijn). Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld, nooit zullen cijfers tot een formule te herleiden zijn. Bij de samenstelling van de Franchise Monitor 2012 maken wij dankbaar gebruik van de diensten van het EIM en de Rabobank, waaronder de in hun bezit zijnde data. Hierdoor zijn we in staat een zeer betrouwbare statistiek samen te stellen. In mei 2013 zal de Franchise Monitor 2012 worden gepresenteerd, waarbij niet alleen de ‘kale en koele’ cijfers bekend worden maar waarbij wij ook trends zullen proberen te signaleren.  

Speerpunten NFV 2013

Naast de vele gebruikelijke werkzaamheden en het samenstellen van de Franchise Monitor 2012 zullen wij ons dit voorjaar vooral focussen op internetverkoop en gebruik van sociale media, lobby richting de politiek en een eventueel convenant met de Belastingdienst. Wat het eerste item betreft: in februari zal de NFV onder haar leden een enquête houden over het gebruik van internet als verkoopkanaal, waarbij ook de rol en positie van de franchisenemers zal worden meegenomen en het gebruik van sociale media. Doel is inzicht te krijgen welke rol internet speelt en kan spelen bij het behouden/verhogen van de omzet, waar haar plaats is in de marketingmix en hoe franchisegevers samen met de franchisenemers daar invulling aan hebben gegeven en kunnen geven. Wij hopen op redelijk korte termijn op deze punten meer duidelijkheid te kunnen verschaffen, immers de ervaring leert dat het daar momenteel wel eens aan schort. Vervolgens is de NFV lid geworden van VNO NCW teneinde de lobby richting de politiek verder gestalte en meer inhoud te geven. 

Tenslotte: in de vorige Franchise+ heb ik aandacht gevraagd voor de activiteiten van de Belastingdienst met betrekking tot de geconstateerde fraude bij een aantal franchisenemers van Super de Boer. Een mogelijke oplossing kan zijn het sluiten van een convenant met franchisegevers. Bij het schrijven van dit artikel was er nog geen duidelijkheid over vorderingen. Wellicht heeft staatsecretaris Weekers het nu te druk met andere zaken. Op onze website www.nfv.nl zal er informatie te vinden zijn zodra meer bekend is. De nieuwe Praktijkgids Franchising is uit. In januari is alweer de vijfde druk verschenen van de Praktijkgids Franchising. Hij is bijna 300 pagina’s dik, door ruim dertig schrijvers zijn 40 hoofdstukken geschreven over belangrijke franchisethema’s. Deze Praktijkgids wordt samen met een cd-rom geleverd waarop de NFV model franchiseovereenkomst staat, de Europese Erecode inzake Franchising en de groepsvrijstellingsverordening en bijbehorende richtsnoeren. Tevens mag u dan eenmaal de Masterclass Franchise volgen. De gids kunt u bestellen via onze website, www.nfv.nl.

+      

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie