NFV beweegt: structuur volgt de strategie

Het jaar 2015 gaat voor de franchisesector de boeken in als het jaar waarin de aanzet is gegeven voor een Nederlandse Franchise Code.

Ook voor de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) was dit in 2015 hét onderwerp op de agenda. Maar de belangenbehartiger kijkt ook vooruit. “Aansluitend op een Code is het onze wens om de komende jaren te komen tot een breed gedragen platform voor en door alle stakeholders in de franchisewereld.”

Half november. Voorzitter Will van den Hoogen en directeur Romana Engeman schuiven aan. Het gesprek belandt al snel op de nieuwe Nederlandse Franchise Code. Hoe kan het ook anders. “We kijken vooruit, samenwerken in vertrouwen is onze boodschap voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van de Code in 2016”, zegt Van den Hoogen. Hij doelt hierbij ook op de samenwerking in brede zin tussen franchisegevers en franchisenemers. “Wat dat betreft zijn de discussies over de Code in 2015 ook goed geweest. Het concept dat er ligt heeft niet het draagvlak dat gewenst is. Maar met elkaar moeten we er wel voor zorgen dat dit draagvlak er komt. Dat kan de politiek niet, dat kan alleen de sector zelf. Gezamenlijk. Dat sluit ook aan op het business-model waarin je het ook samen moet doen.” Van den Hoogen vindt het mooi om te zien dat iedereen zich er vol voor inzet. “Door alle discussies is het in ieder geval een onderwerp dat leeft”, vult Engeman aan. Zij geeft de mensen in de Schrijfcommissie een schouderklopje. “Ik geef het je te doen, het is een hele klus en ondankbare taak om dit vrijwillig op te pakken naast alle eigen werkzaamheden. En ook de denktank is er nog. Wat heet, die is door de Schrijfcommissie uiteindelijk en met veel inspanning uitgebreid tot een sectorbreed orgaan om vanuit alle soorten van franchise input te hebben. Een samenstelling vanuit zowel leden als niet-leden van de NFV.”

NFV: liever zelfregulering dan wetgeving

Het feit dat het eerste concept is afgekeurd door een deel van de leden van de NFV, is de vereniging niet te verwijten en onderdeel van het democratisch proces, zegt Van den Hoogen. “Leden van de Schrijfcommissie zijn lid van de NFV, maar hebben geen mandaat vanuit de vereniging. Bovendien had men geheimhoudingsplicht bij het schrijfproces van de conceptcode. Deze conceptcode is gepresenteerd aan de sector voor reactie, iets dat ook prima is om betrokkenheid te creëren.” De totstandkoming van de nieuwe Code vraagt van de NFV wel om goede communicatie richting de leden, dat beseft Engeman zich terdege. “Dat is echter niet altijd makkelijk, te meer omdat wij afhankelijk zijn van de Schrijfcommissie en Economische Zaken (EZ) die het proces sturen.” EZ is er verantwoordelijk voor dat de minister met resultaten naar de Tweede Kamer kan. De NFV is op zich voorstander van een Code, mits deze wel gedragen wordt door haar leden. Van den Hoogen: “Die Code moet bovendien voorzien in een vorm van onderlinge geschillenbeslechting. Dat is veel beter dan dat je het in beton giet met allerlei wettelijke bepalingen.” De uitdaging voor de franchisewereld ligt nu volgens de voorzitter van de NFV in het vinden van draagvlak voor de inhoud van de Code, alsmede in het nemen van verantwoordelijkheden. “Een verantwoordelijkheid die voor alle franchisenemers geldt, niet alleen bij de supermarktondernemers.”

NFV wil toe naar een breed platform

Dat de rijen moeten worden gesloten als het gaat om de Code, is wel duidelijk. Van den Hoogen en Engeman geven daarnaast ook aan dat het in de toekomst wenselijk is dat er ook op sectorniveau meer wordt samengewerkt tussen franchisegevers en franchisenemers. “We willen toe naar een breed platform, naar een samenwerkingsvorm als een federatie waarin zowel franchisegevers als franchisenemers zijn vertegenwoordigd. Naast natuurlijk de geassocieerde leden”, vertelt Van den Hoogen. Volgens hem zou dit moeten aansluiten op een Code, die moet worden gezien als eigendom van de sector en die ook organisatorisch geborgd moet zijn. “Het platform zou het verlengstuk moeten zijn van de Code, dat past namelijk ook helemaal in het plaatje hoe wij franchise zien. Franchise is samenwerken, samenwerken met vertrouwen in een evenwichtige relatie.” Maar de vraag roept zich wel op of dit helemaal realistisch is gezien alle discussies in 2015 rond onder meer de totstandkoming van de Code. “We moeten allemaal over onze eigen schaduw heen stappen. In het belang van de sector. Daarbij is het geven en nemen, maar uiteindelijk is er winst voor alle partijen”, zegt Engeman. De winst voor de NFV bij de komst van een gezamenlijk franchiseplatform, zoals Van den Hoogen en Engeman het noemen, is de mogelijkheid tot verdere sectorbrede professionalisering van franchise. “De dienstverlening en de kennisuitwisseling tussen de leden kan verder worden opgevoerd”, stelt Engeman. Van den Hoogen geeft aan dat de NFV vooralsnog achter de schermen in gesprek is. “Maar het kost tijd, logisch. En dat geeft ook niet, maar we willen wel vorderingen boeken. De wens moet er bij meerdere stakeholders in de franchisesector zijn, anders heeft het geen zin om hiermee verder te gaan. Dit onderzoeken we momenteel. In het nieuwe platform moeten alle taken en verantwoordelijkheden in ieder geval een plek krijgen, de structuur volgt de strategie.”

De droom van de NFV

De komst van één gezamenlijk platform betekent winst voor de sector als geheel, meent Van den Hoogen. Zo komt hiermee bijvoorbeeld de droom van hem om te komen tot een leerstoel franchise een stuk dichterbij. “Franchise is een succesvolle samenwerkingsvorm en bovendien ontzettend belangrijk voor de Nederlandse economie. Jaarlijks gaat er zo’n 30 miljard euro omzet om in franchise. Dat is niet niks.” De komst van een leerstoel past ook in de ambities van de NFV. “We willen door, we willen professionaliseren. Daarnaast willen we binden en boeien. De NFV zet zich in om de kwaliteit in franchise te bevorderen en de randvoorwaarden te bewaken. Voor leden en voor franchise in het algemeen”, aldus Engeman. Dat de NFV zich in de breedte inzet, bijvoorbeeld op de Startersdagen van de Kamer van Koophandel het model franchise vertegenwoordigt, wordt financieel mogelijk gemaakt door alle leden. Engeman: “Maar willen wij dit kunnen blijven doen en willen wij nieuwe stappen kunnen zetten, dan moet daar ook in de toekomst financieel draagvlak voor zijn. Met een stabiliserend ledenaantal is dat niet altijd even makkelijk.”

+

Lees meer over:
NFV
NFV
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.