Guus Mineur: De RI en E als startpunt voor preventieve arbozorg

Startpunt van een arbeidsomstandighedenbeleid is een goede analyse van de aanwezige gevaren en risico's in de organisatie. Het artikel 5 van de Arbowet geeft aan dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd moet worden, welk schriftelijk wordt vastgelegd. Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen worden, door wie en op welke termijn. Wat als u niets doet?De RI&E is niet voor niets wettelijk verplicht. Wie hem niet uitvoert, is waarschijnlijk ook niet actief bezig met het veilig en gezond houden van het bedrijf. Niet bezig met de kans op ongelukken en verzuim, en de gevolgen daarvan. Hoe ingrijpend die gevolgen kunnen zijn, moet u maar vragen aan een ondernemer die het heeft meegemaakt: een claim van een werknemer bij een ongeluk of beroepsziekte. En wat dat betekent voor het imago van het bedrijf. Inspectie SZW let overal opInspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbo-wetgeving houden. De inspecteur controleert op de werkomstandigheden in het bedrijf. Maar hij controleert ook of er een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Bij het ontbreken van de RI&E krijgt het bedrijf een waarschuwing en bij herhaling zal de inspecteur het bedrijf een bestuurlijke boete opleggen. Deze cyclus herhaalt zich net zolang tot het bedrijf voldoet aan de RI&E-verplichting. Bewustwording laat nog te wensen overOndanks dat het uitvoeren van een RI&E een wettelijke verplichting is, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW (Arbobalans 2011), dat slechts iets meer dan de helft van de bedrijven (53%) een RI&E heeft uitgevoerd en dat slechts 33% van de bedrijven over een getoetste RI&E beschikt. Niet alle bedrijven zijn verplicht hun RI&E te toetsen, maar uit de getallen blijkt dat de bewustwording ten aanzien van het effect van goede arbeidsomstandigheden nog te wensen over laat. Goede arbeidsomstandigheden kunnen tenslotte leiden tot minder ziekteverzuim, minder (bijna) ongevallen en beroepsziekten en bovenal tot meer tevreden werknemers. Dit laatste kan weer leiden tot een productieverhoging, hetgeen ook financieel gunstig uitpakt.Guus MineurSuperGarant Verzekeringen

Samen met een aantal franchise- en brancheorganisaties voeren wij zorgportalen uit. Door uw en onze expertise te bundelen kan er een uniek zorgportaal voor uw organisatie ontstaan.