De ziektewet verandert

Franchisenemers let op: loondoorbetalingsverplichtingen van eerst één jaar en later twee jaar, Wet Verbetering Poortwachter, verantwoordelijkheid voor WGA instroom en de bijbehorende lasten gedurende tien jaar zijn de gevolgen van de verschraling van de sociale zekerheid en het verschuiven van de lasten naar het bord van de werkgevers.

Veranderingen

Onder de noemer Modernisering Ziektewet worden we nu geconfronteerd met de inmiddels aangenomen Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BEZAVA). Tot op heden betaalde u een vaste sectorpremie voor de Ziektewet. Uit deze middelen ontvangen zieke ex-medewerkers een ziekengelduitkering (vangnetters). Een medewerker met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaat, wordt u vanaf 1 januari 2014 individueel toegerekend! Dit geldt zowel voor de uitkering gedurende de eerste twee jaar, maar ook voor een mogelijke WGA-uitkering na twee jaar. Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf betekent dit dat hoe hoger het verzuim van uw medewerkers met een tijdelijk contract, hoe hoger uw werkgeverspremie in het publieke bestel wordt. Instroom van deze zogenaamde ‘flex medewerkers’ kan dus leiden tot een lastenverzwaring gedurende twaalf jaar op basis van een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en de WGA-flex medewerkers. Een alternatief kan zijn om voor de Ziektewet eigenrisicodrager te worden. Een oplossing die wij voor de diverse branches aan het onderzoeken zijn. Werkgevers worden ingedeeld in drie groepen Klein: loonsom kleiner dan € 300.000 met een vaste sector premie Midden: loonsom tussen de € 300.000 en € 3.000.000 met combinatie van sector premie en individuele toeslag Groot: loonsom hoger dan € 3.000.000 met een volledig gedifferentieerde premie.

Beschikking UWV altijd opvragen

In de Franchise+ nieuwsbrief van 11 juli informeerden wij u al over de informatiebrief met bijlage die u ontvangt van het UWV. Deze bijlage bevat een lijst met ex-werknemers van uw onderneming die in het jaar 2012 uitkeringen van de Ziektewet (ZW) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA- WGA-flex) hebben ontvangen. Het UWV verzoekt u deze bijlage binnen vier weken terug te sturen en aan te vinken van welke gevallen u beschikkingen ZW of WIA wilt ontvangen. Onjuistheden kunt u in de bijlage aangeven. Na ontvangst van de beschikking kunt u binnen zes weken bij het UWV bezwaar maken. Uw premie 2014 wordt hoger als sprake is van uitkeringen aan ex-werknemers die bij u ziek uit dienst zijn gegaan. Daarom adviseren wij u bij alle medewerkers aan te geven dat u een beschikking wilt ontvangen. De administratie van UWV is niet altijd feilloos gebleken. Het is dus belangrijk dat iedere werkgever de toekenningen Ziektewet en WGA Flex controleert en opvraagt. Stelt u geen controle in, dan loopt u het risico te veel premies te gaan betalen. Bijvoorbeeld voor personen die nooit bij u hebben gewerkt. Of personen die bij u hebben gewerkt maar niet ziek uit dienst zijn gegaan.

Guus Mineur, SuperGarant Verzekeringen
Reacties: guus.mineur@supergarant.nl

Lees meer over:
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.